Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 13.05.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.05.2010 от 10.00 часа

1. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на гаражи – к.л. 763
2. Корекции в план сметките на Общински инвестиционен фонд -кл 764
3. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие – кл. 765
4. Допълване списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи – к.л. 766
5. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2010 год. – к.л. 767
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – кл. 769
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м по чл. 57 от ЗУТ – к.л. 770
8. Даване съгласие за промяна предназначението на урегулиран поземлен имот, представляващ помощно училище „Св.св. Кирил и Методий” – к.л. 771
9. Решение на Община Русе да кандидатства с проект „Изграждане на спортни съоръжения и обслужваща сграда на територията на спортен комплекс „Дунав” – к.л. 773
10. Изменение и допълнение на Наредба № 14 – к.л. 774
11. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в пар. 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л. 777
12. Приемане на Наредба № 22 за съставянето , изпълнението и отчитането на общинския бюджет – к.л. 778
13. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 год. – к. л. 779
14. Корекция на план сметката за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 год. от ТБО – к.л. 780
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – к.л. 781
16. Провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор на Пристанище „Пристис” – к.л. 782
17. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект – к.л. 783
18. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ”В.Априлов”, СОУ”Възраждане” и АГ” Гео Милев” – к.л. 784
19. Приемане на общинска стратегия за развитие на социалните услуги и план за действие – к.л. 785
20. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 –к.л. 786
21. Учредяване право на строеж за пристрояване върху общински недвижим имот в гр. Мартен – к.л. 787
22. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот-търговска сграда супермаркет гр. Русе ж.к. Здравец – Изток ул. Липник 70 – кл.л. 789
23. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот- търговска сграда / супермаркет/ гр. Русе , Ж.к „Чародейка – Г юг”- к.л. 790
24. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот ПОС-плувен комплекс в „Парка на младежта” – к.л. 791
25. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 год. – к.л. 793
26. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 год – к.л. 794
27. Търг с явно наддаване за продажба на имот в кв. „Средна кула” – к.л. 797
28. Удължаване срока на наемни договори земеделска земя от ОПФ – к.л. 798
29. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в с. Басарбово

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)