Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 10.06.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.06.2010 от 10.00 часа

1. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в пар. 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к.л. 799
2. Заличаване на „Градски транспорт”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – к.л. 800
3. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СУ ”Майор Узунов” и от ОУ”Братя Миладинови” – к.л. 801
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м по чл. 57 от ЗУТ – к.л. 802
5. Отдаване под наем на част от имот , частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска– к.л. 803
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – кл. 804
7. Корекция на план сметката за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2010 год. от приходите от ТБО във връзка с осигуряване на допълни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в град Русе – к.л. 805
8. Увеличаване капацитета на социална услуга Център за настаняване от семеен тип.- к.л. 806
9. Увеличаване капацитета на социална услуга Дневен център за стари хора – к.л. 807
10. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 год. – к.л. 808
11. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе ,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – к.л. 809
12. Промяна на решение № 803 прието с протокол № 39/25.02.2010 – к.л. 811
13. Изменение и допълнение на Наредба № 16 – к. л. 812
14. Даване съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе – к.л. 813
15. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19,ал8 ,т.1 ЗСПЗЗ – к.л. 815
16. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от Общ. поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската година 2010/2011 година и разширяване сключване за наем за земеделски земи от Резервния фонд– к.л. 816

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)