Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 08.07.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.07.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Продължаване на договорни отношения- кл. 817
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ- кл. 818
3. Наредба №2 на Общ. съвет Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение к.л. 819
4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – кл. 820
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м по чл. 57 от ЗУТ– к.л. 821
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ”Иван Вазов” , ОУ”Тома Кърджиев” и ОУ”Никола Обретенов” .– кл. 822
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в кв.11 по плана на с. Басарбово– к.л. 823
8. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища , приет с решение № 583 , протокол №29/11.06.2009 на Общински съвет Русе- к.л. 824
9. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010год. – к.л. 825
10. Одобряване на пазарна оценка на земя – ЧОС във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – к.л. 826
11. Продажба на земя-частна общинска собственост по реда на чл.35/3/ ЗОС – к.л. 830
12. Утвърждаване на Управител на „ Между-областен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Русе” ЕООД след проведен конкурс – к.л. 832
13. Утвърждаване на Управител на „ ДКЦ ІІ Русе” ЕООД след проведен конкурс- к. л. 833
14. Утвърждаване на Управител на „ Областен диспансер за психични заболявания със стационар Русе” ЕООД след проведен конкурс-к.л. 834
15. Утвърждаване на Управител на „ ДКЦ І Русе” ЕООД след проведен конкурс – к.л. 835
16. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваеми обекти на територията по ул.”Александровска” от площад „Свобода” до бул.”Цар Освободител”– к.л. 836
17. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона – кл.837
18. Информация за търговски дружества , в които Община Русе не е единствен собственик – кл. 838
19. Оправомощаване на кмета на Община Русе по вземане на решение за управление на съсобствен имот- кл. 839
20. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в гр. Русе за изграждане на едноетажна обществено обслужваща сграда чрез публичен търг – кл. 840
21. Заличаване на „КАРЕ”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – кл. 841
22. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост – кл 842
23. Предложение за подробен устройствен план и изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ – кл. 843
24. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС” , собственост на община Русе –кл. 844
25. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на римска крепост „Сексагинта Приста” кл. 845
26. Сключване на договор от “ОДПЗС – Русе” ЕООД за кредит – тип кредитна линия за реализацията на Договор №BG 0018 на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство „Модернизация и рехабилитация на сградите на Областен диспансер за психични заболявания със стационар – Русе” ЕООД „Повече помощ”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)