Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Промяна на решение № 1141/2006 на ОбС Русе – таблица №2 намаляване минималните цени при разпореждане с общински имоти – к.л.853
2. Избор на Управител на „център за дентална медицина-1-Русе” ЕООД -кл 854
3. Корекция на бюджета на Община Русе – кл. 855
4. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект транспортни разходи – к.л. 857
5. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон – к.л. 858
6. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – кл. 859
7. Допълнение на Наредба № 17 за Символиката на Община Русе – к.л. 860
8. Определяне на оценки на общински земи върху ,които е учредено право на ползване – к.л. 861
9. Отпускане на персонална пенсия – к.л. 862
10. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор на чл.15, ал.3 от ЗУТ – к.л. 863
11. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011год.- к.л. 866
12. Утвърждаване на списък на средищни училища на територията на Община Русе за учебната 2010/2011год. – к.л. 867
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба общински имот – к. л. 868
14. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово – кл 869
15. Корекция в план сметките на Общински инвестиционен фонд– к.л. 870
16. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се на територията на гр. Русе – к.л. 872
17. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината върху недвижим имот в землището на гр. Русе – к.л. 874
18. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – к.л. 875
19. Промяна на решение № 1141/2006 ,табл. 1- намаляване на минималните цени при разпореждане с общински имоти – кл. 876

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)