Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 07.10.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.10.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице – к.л.877
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.878
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.– кл. 879
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект к.л. 880
5. Промяна в Наредба № 2 на ОбС Русе за начални цени за отдаване под наем общински имоти съ с стопанско предназначение – к.л. 881
6. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгл. Чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 – кл. 882
7. Отчет за 50-то юбилейно издание на МФ Мартенски музикални дни Русе 2010– к.л. 883
8. Проект за 51-ви МФ Мартенски музикални дни Русе 2011 – к.л.
9. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 год. – к.л. 885
10. Увеличаване числеността на ОбДЦКИ с една щатна бройка музикален педагог, необходим за тамбурашки оркестър – к.л. 886
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя гаражни клетки- к.л. 888
12. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение ПРИСТИС ,собственост на Община Русе – к.л. 889
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот , частна общинска собственост в гр. Русе бул. Липник 121 – к. л. 890
14. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба общински недвижим имот на територията на град Русе – к.л 892.
15. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот- търговска сграда/супермаркет/ гр. Русе, ж.к. Здравец-Изток, ул. Липник 70а – к.л. 893
16. Решение за приватизация чрез търг на Хляб и хлебни изделия ЕООД – к.л. 894
17. Допълнение на Наредба № 21за Социално подпомагане на гражданите от бюджета на гр.– к.л. 895
18. Отмяна на Решение 961 – прието с протокол № 48 от 12.08.2010г. – к.л. 896
19. Избиране на контрольор на “Хляб и хлебни изделия” – к.л. 897

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)