Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.12.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.12.2010 от 10.00 часа

1. Решение за промяна на междуселищната Общинска транспортна схема, включваща авт. линия Русе – Бъзън –кл. 931
2. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разстояния – кл. 932
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – кл. 935
4. Продължаване на договорни отношения – кл. 936
5. Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ– кл. 937
6. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел– кл. 938
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от училища – кл. 939
8. Предоставяне за управление земите на закрито ОУ”Христо Ботев” с.Червена вода на Кметство Червена вода – кл. 940
9. Контрольори в общинските търговски дружества – кл. 941
10. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007-2011- кл.942
11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – кл. 943
12. Учредяване право на строеж за пристрояване на търговски обект. – кл.944
13. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт – кл. 945
14. Приемане на правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия и предоставяне безвъзмездно за управление на сградата на ул. Борисова № 39 (45) – кл. 946
15. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите ,които ще се финансират през 2010г от приходите от ТБО – кл. 952
16. Решение за кандидатстване с Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяне и развитие на гр Русе и деклариране наличността на средства за съфинансиране на проекта – кл.953
17. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и декларация ,че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта –кл. 954
18. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор на чл.15, ал.3 от ЗУТ – кл. 955
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 3 броя гаражни клетки – кл. 956
20. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – кл. 958
21. Допълнение на Наредба 16– кл. 960

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)