Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 20.01.2011 г. от 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 20.01.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търг. обект –кл. 962
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 14 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – кл. 963
3. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма Регионално развитие 2007 – 2010- кл. 964
4. Наредба 2 на Общински съвет за начални наемни цени за отдаването под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – кл. 965
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публ. общинска собственост и разполагане на обекти по чл 56 от ЗУТ – кл. 966
6. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община Русе – кл. 967
7. Увеличаване на числения състав в щатно разписание на ОП „АРТ” – кл. 968
8. Изменение на Решение 939 на Общ. съвет – Русе/15.07.10 – кл. 969
9. Решение за кандидатстване с проект Развитие на туристическа атракция „Градски музеен комплекс” и деклариране на средствата за съфинансиране на проекта – кл. 970
10. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за изложбена зала на ул. Борисова партер – кл.971
11. Отриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – кл. 972
12. Учредяване на право на строеж за пристройка към жилищна сграда, намираща се на ул. Лозенград 6– кл.974
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – кл. 975
14. Годишен отчет за 2010г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011г. – кл. 977
15. Избор на управител на Паркстрой ЕООД – кл. 979
16. Предложение на ЕГГЕД България ЕАД за промяна на договор от 15.10.2008г. между акционерите на ЕГГЕД България ЕАД – кл.980
17. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 –кл. 981
18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот намиращ се в с. Сандрово- кл. 982
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в с. Ново село – кл. 983
20. Паркстрой ЕООД – кл. 984
21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя , в местността „Под Ормана” , землището на гр. Русе кл. 985
22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в землището на с. Хотанца – кл. 986
23. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в землището на с. Николово – кл 987
24. Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в кв. Средна кула – кл. 988
25. Определяне размера на отчисленията по чл.71а от Закона за управление на отпадъците – кл. 989
26. Одобряване план сметка за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2011г. от приходите от таксата битови отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011год. – кл. 990
27. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе , за периода март-декември 2010г. – кл. 991
28. Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 –кл. 992
29. Кандидатстване с проекти по проект „Красива България” –вх № 59/ 12.01.11

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)