Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 15.04.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.04.2010 от 10.00 часа

1. Удостояване с награда Почетен гражданин на град Русе – кл. 732
2. Промени в Правилника за организацията и управлението на ОП „Комунални дейности” -кл 733
3. Изменение на Наредба № 16 – кл. 734
4. Допълнение на Наредба № 18 – кл. 735
5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общинския посредник в Община Русе – кл. 736
6. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС – кл. 737
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл. 19 ал. 8 т.1 от ЗСПЗЗ – кл. 738
8. Предложение по реда на чл. 36 от ЗС за придобиване на общински имот – кл. 740
9. Предложение за ПУП – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 ал. 3 от ЗУТ – кл. 740
10. Предложение за ПУП-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – кл. 742
11. Предложение за ПУП изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – кл. 743
12. Предложение за ПУП изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – кл. 744
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от спортни имоти – ПОС – кл. 746
14. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения ПОС – кл. 747
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – кл 748
16. Предложение за ПУП изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – кл. 749
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – кл. 750
18. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – кл. 751
19. Отдаване под наем на имот ЧОС за клуб на ЮЛ с нестопанска цел – кл. 752
20. Допълнение на Наредба № 19 – кл. 753
21. Удължаване срока за ликвидация на „Градски транспорт „ЕООД – кл. 754
22. Корекция в бюджета на Община Русе за 2010година – кл. 754
23. Изменение на решение на ОбС № 802 прието с протокол № 38 от 18.02.2010 – кл. 758
24. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи – кл. 759
25.Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет – кл. 760
26. Корекция на план – сметката за разходите по дейностите ,които ще се финансират през 2010 от приходите от такси за битови отпадъци – кл. 761
27.Определяне размера на трудовото възнаграждение на кметство Бъзън, считано от 01.01.2010 год. – кл. 762

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)