Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 10.03.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.03.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорта на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема –кл.. № 997
2. Утвърждаване на списъци на общински жилища –к л № 1017
3. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения–к. л № 1018
4. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот—к.л № 1019
5. Промяна в план-сметката за ТБО– кл № 1020
6. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитите на Община Русе през 2010– кл № 1021
7. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – кл № 1023
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – кл № 1024
9. Допълване на решение № 1092 прието с протокол № 54/27.01.2011–кл № 1025
10. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011– кл № 1026
11. Утвърждаване на разходите по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година. – кл № 1027
12. Промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Контр.лист № 1028
13. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г– кл № 1031
14. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г- кл № 1032
15. Избор на Управител на „Медицински център”-1– кл № 1033
16. Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти-частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс– кл № 1035
17. Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „Изграждане на спортни съоръжения”– кл № 1036
18. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от спортен имот- публична общинска собственост– кл № 1037
19. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ- 5591 – кл № 1038
20. Даване съгласие на „ДКЦ-2-Русе” за сключване на анекс към договори за кредит тип овърдрафт и продължаването им с 12 месеца – кл № 1039
21. Откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на „Общинска банка „АД– кл № 1040

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)