Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседаниоето на 07.04.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.04.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Допълнение на Наредба № 18 за обществения ред-кл.. № 1042
2. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства на НПО –к л № 1044
3. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011година–к. л № 1045
4. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2—к.л № 1051
5. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия „ ЕООД – Русе- кл № 1054
6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – кл № 1060
7. Освобождаване от ТБО за 2011год. На средните училища, ЦУТНТ и юридическите лицата, стопанисващи студентските общежития – кл № 1059
8. Промяна на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси – кл № 1061
9. Наредба за изменение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси – кл № 1066
10. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация- кл № 1062
11. Довършване на корпуси „Е” „Ж” и „И” на театрален комплекс Русе- вх.№ 349/29.03.2011 год.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)