Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 12.05.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 12.05.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Приемане на годишните отчети и балансите на общинските еднолични търговски дружества за 2010год-кл.. № 1068
2. Междинна оценка за изпълнение на Плана за развитие на Община Русе 2007-2013г. за периода 2007 -2010 и Актуализиран документ на Плана за развитие на Община Русе–к л № 1070
3. Определяне оценки на общински земи –к. л № 1071
4. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе-к.л № 1073
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе – кл № 1074
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе – кл № 1075
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, намиращ се на територията на гр. Русе- кл № 1076
8. Решение за приватизация чрез търг на общинското участие в капитала на „Общинска банка”АД -кл № 1079
9. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия „ ЕООД – Русе -кл № 1080
10. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – кл № 1081
11. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – кл 1082
12. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – кл 1083
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ – кл. 1084
14. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост – кл. 1085
15. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване на обособени части от учебни заведения – кл. 1086
16. Промяна на решение № 964/2010 на Общински съвет Русе – кл. 1087
17. Изменение и допълнение на Наредба № 14 – кл. 1092
18. Корекция на бюджета на Община Русе – кл. 1094
19. Финансово подпомагане на участието на отбор по математика в международно състезание – кл 1095
20. Приемане на безспорна историческа истина за геноцида над българите в Османската империя – кл. 1097
21. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе” – кл 1098
22. Контрольори в общински търговски дружества – кл 1099
23. Приемане на обръщение към Правителството на Република България и НОИ – кл. 1100
24. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – кл. 1101
25. Актуализация на Програма за намаляване на емисиите на замърсители – кл. 1105
26. Приемане на годишен план за действие – 2011 по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – кл. 1106

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)