Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 09.06.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.06.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Довършване на корпуси „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс-кл. № 1108 ч
2. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2011г. и решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда ,супермаркет , ж.к. Чародейка Г-юг –кл. № 1118
3. Решение за постигане на спогодба за извършване на реална делба или за изплащане равностойността на дяловете на съсобствениците на магазин „Детмаг”–к.л № 1121 и доп.577/03.06.2011г.
4. Определяне на концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки -к.л № 1122
5. Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков – кл № 1123
6. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС- Русе – кл. № 1128
7. Промяна на решение № 1118/2011 на Общински съвет Русе- кл. № 1129
8. Приемане на Общинска програма на марките за закрила на деца с изявени дарби за 2011год.-кл № 1133
9. Приемане на механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите -кл № 1136
10. Решение за кандидатстване с проект „развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите Средна кула и Долапите – кл № 1137
11. Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен център по ОП”Регионално развитие” – кл 1138
12. Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на три броя ЦНСТ в гр. Русе по ОП”Регионално развитие” – кл 1140
13. Корекция на бюджета на Община Русе – кл. 1143
14. Решение за участие като партньор в международен проект „LIMES – вх.№ 574/02.06.2011

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)