Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 07.07.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.07.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков -кл. № 1123
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2-кл. № 1145
3. Утвърждаване на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Русе–к.л № 1147
4. Корекция на бюджета на Община Русе -к.л № 1148 и доп. 689/29.06.2011г.
5. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се в с. Сандрово, община Русе – кл № 1151
6. Сключване на рамково споразумение за сътрудничество с Индустриален клъстър Електромобили – кл. № 1152
7. Издигане кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата- кл. № 1153
8. Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект «Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе -кл № 1154
9. Прекратяване на съсобственост в имот по ул.Александровска № 106 -кл № 1155
10. Решение за съфинансиране на проект „прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ Незабравка -2 – кл № 1156
11. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка – кл 1158
12. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – кл 1160
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – кл. 1161
14. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – кл. 1162
15. Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „ГЕРБ” – кл. 1163
16. Изменение на част от решение № 1141 – кл. 1165
17. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – кл. 1171
18. Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7
19. Приемане на Обща схема на зона по чл.7, ал.2,т.1 от Наредба № 7 за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – зона Б – кл. 1173
20. Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане на ученици в ДДЛРГ „ Райна Гатева” и „Ср.Дим.Басарбовски” –кл. 1174
21. Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе – кл 1176
22. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2011 г. – кл 1177
23. Кандидатстване на Община Русе по оперативна програма „Развитие на Човешките ресурси- проект „Нови възможности”- вх. № 708/07.07.2011 г.
24. Промяна в правилника за организацията, дейността и управлението на КООРС – вх. № 0602/73/05.07.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)