Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по бюджет и финанси за заседанието на 08.09.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по бюджет и финанси

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 08.09.2011 г. от 10.00 ч., Заседателна зала

1. Закриване на кметство с. Долно Абланово -кл. № 1178
2. Допълнение на Наредба № 16 за определяне и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе-кл. № 1179
3. Промяна в Наредба № 21 ан ОбС–к.л № 1180
4. Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване -к.л № 1181
5. Решение за упълномощаване кмета на Община Русе за издаване запис на заповед в полза на МРРБ като обезпечение – кл № 1183
6.Определяне на оценки на общински земи,върху които е било учредено право на ползване– кл. № 1184
7. Отдаване под наем на помещение общинска собств за клуб на полит партия Български социалдемократи- кл. № 1185
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост -кл № 1186
9. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост на юридическо лице с нестопанска цел-кл № 1187
10. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл 56 от ЗУТ- кл № 1188
11.Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ– кл 1189
12. Провеждане на публичнен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собств за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ -кл 1190
13.Наредба № 2 на Общ.съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и адм. Предназнач.– кл. 1191
14 Прекратяване на собственост в имот в землище на гр.Русе местност Касева чешма на осн чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС във връзка с чл.34 ал.1 т.2 от Наредба № 1 ана Обс-Русе– кл. 1193
15. Промени в Набедба № 17- кл. 1195
16.Промяна в план –сметката на Спец.фонд за инвестиции и ДМА – кл. 1196
17. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2011г.и план- сметката на Спец.фонд за инвестиции и ДМА към общините /чл.10ал.1т.3 от ЗПСПК/ -кл. 1197
18.Информация за изпълнението на бюджета на Община Русе за първото шестмесечие на 2011г – кл. 1199
19. Приемане на стратегия за развитие на средното образование в Община Русе/2011г-2015г/–кл. 1200
20. Обявяване на 11 април –международния ден на бившите политзатворници и концлагеристи за ден на почит към жертвите – кл 1201
21.Утвърждаване и дофинансиране на самастоятелни паралелки с пълняемост задължителния минимум за учебн 2011/2012г – кл 1203
22. Откриване процедура за провеждане на публ търг с явно наддаване за продажба на вещи –частна общ. собственост- кл 1204
23.Разкриване на соц.услуга „Дневен център” за възрастни хора в с.Тетово- кл 1205
24.Учредявяне право на строеж за пристрояване на тераса- кл 1209
25. Учредявяне право на строеж за надстрояване с един етаж на съществуваща сграда за изграждане на офиси- кл 1210
26.Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка- кл 1211
27.Прекратяване на собственост в имот по ул.Александровска № 106 в гр. Русе на осн чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС- кл 1212
28.Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе в полза на МОСВ- кл 1213
29.Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества ,в които Общ.Русе не е единствен собственик- кл 1214
30.Откриване на процедура за предоставяне на концесия върху Плувен комплекс и атракционни съоръж.в” Парка на младежта” – кл 1215
31.Даване съгласие за сключване на договор от ДКЦ-1-Русе ЕООД за закупуване и внедряване на „Система за дигитална обработка на ренгеновия образ” – кл 1216
32.Изменение на решение на ОбС № 1287 прието с протокол №61 от 14.07.2011 за кандидатстване на Община Русе по ОП „ РЧР”-проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” – кл 1217
33.Прекратяване на собственост чрез обособяване на реални дялове от недвижим имот ПИ897А,кв.596 в гр.Русе ж.к.Чародейка-Г -СЕВЕР- кл 1219
34.Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недв.имот ,намиращ се с с.Сандрово-общ.Русе- кл 1220
35.Предоставяне за управление ,стопанисване ,ползване,зещита и опазване на поземлени имоти в горскити територии собств. На Общ.Русе от „СЦДП” ДП ТП Държавно ловно стоп.Дунав-гр.Русе- кл 1224
36.Приемане на Актуализация на Програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за периода 2011-2015г- кл 1225
37.Отпускане на персонална пенсия- кл 1226

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Й.Даневска)