Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседание на 03.12.2009 от 16:00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД
заседание на 03.12.2009 от 16:00 часа, Заседателна зала

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 на ОбС – Русе за общинската собственост – к.л.643
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 на ОбС – Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – к.л.642
3. Предложение за приемане на Наредба за осъществяване на публично-частни партньорства – к.л.626
4. Предложение за създаване на Обществен съвет по икономика, инвестиции и интегрирано градско развитие и приемане на Правилник за устройството и дейността му – к.л.627
5. Приемане на правилник за благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост – к.л.636
6. Обявяване на общински имоти за публична собственост – к.л.631
7. Обявяване на имот – ПОС за имоти – частна общинска собственост – к.л.635
8. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – ЧОС в Индустриален парк – Русе – к.л.633
9. Предоставяне на безвъзмездно право за управление за срок от 5 г. на част от имот ЧОС, намиращ се в гр.Русе, ул.Църковна независимост № 18 на РИО – Русе – к.л.634
10. Учредяване право на строеж за трафопост в гр.Русе, ул.Одрин – к.л.647
11. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване към обществеообслужваща сграда – к.л.652
12. Намаляване активите на „Паркстрой” ЕООД – к.л.622
13. Обявяване конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД – к.л.623
14. Заличаване на „Истър” ЕООД в ликвидация в Търговския регистър – к.л.624
15. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на ОбС – Русе за промяна размера на тарифните такси за ползване на дървесина като процент от продажната цена на временен склад и на корен – к.л.649
16. Промяна на решение № 613/16.07.2009 г. на ОбС – Русе и откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на орехови и лескови култура, ЧОС за бране на плодове и провеждане на лесовъдски и агромелиоративни мероприятия – к.л.648
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на общински преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – к.л.638
18. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.640
19. Отдаване под наем на помещения ЧОС за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – к.л.641
20. Корекция на бюджета на Община Русе за 2009 г. – к.л.629
21. Промени в Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе – к.л.645
22. Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2010 г. от приходите от таксата за битови отпадъци и определяне размера на таксата за 2010 г. к.л.646
23. Определяне размера на ТБО за висшите училища на територията на общината – к.л.625
24. Проект за 50 юбилеен международен фестивал „Мартенски музикални дни” Русе 2010 – к.л.630
25. Разкриване на филиал „Незабравка” с.Бъзън към ЦДГ „Червената шапчица” – Община Русе, преминаване на народно читалище „Светлина” с.Бъзън към Община Русе и увеличаване капацитета на Домашен социален патронаж – к.л.650
26. Определяне на училище – преимуществен ползвател на моторно превозно средство марка „Пежо” за превоз на ученици, обучаващи се в общинските и държавни училища, намиращи се в границите на Община Русе – к.л.632
27. Именуване на улици на територията на гр.Русе – к.л.644
28. Оптимизиране структурата на общинска администрация – к.л.639
29. Включване на общински съветници като членове на комисиите за повеждане на процедури за обществени поръчки по ЗОП и НВМОП – к.л.628
30. Приемане на декларация от Общински съвет – Русе – к.л.637
31. Създаване на наблюдателна комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанието и задържането под стража – к.л.651
32. Опрощаване на публично вземане на Георги Иванов Георгиев
33. Опрощаване на публично вземане на Иван Стоянов Иванов