Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност за заседанието на 05.11.2009 от 16:00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по законност, обществен ред и сигурност

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.11.2009 от 16:00 часа

1. Решение за приватизация чрез търг – к. л. 588
2. Кандидатстване по проект „Красива България” – к. л. 589
3. Конкурс за отдаване под наем в училищата – к. л. 590
4. Търг за преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – к. л. 591
5. Продължаване на договорни отношения – к. л. 592
6. Парцеларен план за техническа инфраструктура на обект „Доизграждане на колектор-чародейка и отливен канал до река Дунав” – к. л. 593
7. Утвърждаване на вътрешноградска общинска транспортна схема – к. л. 594
8. Оценки на общински земи по § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ – к. л. 595
9. Търг с явно наддаване за отдаване под наем по чл. 56 от ЗУТ – к. л. 596
10. Представител на Общината в сдружения на местни власти – к. л. 597
11. Отчет на ММД – 2009 – к. л. 597
12. Увеличаване числеността на дейност „Други дейности по културата” – к. л. 598
13. УПС за пристрояване и надстрояване към търговски обект – к. л. 599
14. УПС за пристрояване за пристройка в гр. Мартен – к. л. 600
15. УПС за пристрояване към търговски обект – к. л. 601
16. УПС за пристройка по ул. „Гео Милев” – к. л. 602
17. Публичен търг за гаражи – ж.к. „Чародейка” – к. л. 603
18. Публичен търг за гаражи – ж.к. „Родина 1” – к. л. 604
19. Публичен търг за гаражи – ж.к. „Родина 2” – к. л. 605
20. Определяне ръководство на областен съвет по наркотични вещества – к. л. 606
21. Прекратяване на съсобственост в местността „Саджака” – к. л. 607
22. Предоставяне безвъзмездно за управление на национален осигурителен институт, РУСО – к. л. 608
23. Одобряване на пазарна оценка на земя – к. л. 609
24. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” – к. л. 610
25. Промяна на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи – к. л. 611
26. Допълване и промяна на списъка на длъжностите, имащи право на транспортни разходи – к. л. 612
27. Корекция на бюджета – к. л. 613
28. Отдаване под наем на част от спортен обект – к. л. 614
29. Издаване на банкова гаранция – к. л. 615
30. Подписване на запис на заповед за авансово плащане по проект – к. л. 616
31. Отчет за изпълнение на решенията на ОбС – к. л. 617
32. Търг с явно наддаване за продажба, ул. „Витиня” – к. л. 618
33. Приемане на програма „Синди” – „Здрави деца в здрави семейства” – к. л. 619
34. Изменение на Наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животни в Община Русе – к. л. 620
35. Изменение на Наредба № 16 – к. л. 621