Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ЗОРС за заседанието на 08.11.2012г., 16.00 часа

Постоянна комисия по ЗОРС
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 08.11.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №328 – Актуализация на градската общинска транспортна схема на гр.Русе, утвърдена с Решение №1072/16.12.2010г. на Общински съвет Русе.
2.Контролен лист №329 – Предоставяне на Министерство на вътрешните работи собствеността върху общинските имоти чрез дарение по реда на чл.34, ал.4 от ЗОС.
3.Контролен лист №330 – Предложение за изменение и допълнение на Наредба №16 за цени на услуги на територията на Община Русе.
4.Контролен лист №331 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
5.Контролен лист №332 – Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.1 и ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от държавния бюджет 2012г., утвърден с решение на общински съвет Русе №69/16.02.2012г. – Приложение №17 и Приложение №18.
6.Контролен лист №333 – Придобиване право на собственост на Община Русе върху жилищни недвижими имоти – частна държавна собственост, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост.
7.Контролен лист №334 – Прекратяване участието на Община Русе като съдружник в „Истър-инженеринг”-ООД-гр.Русе.
8.Контролен лист №335 – Приемане на решение за прекратяване с ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе”-ЕООД-гр.Русе.
9.Контролен лист №336 – Приемане на решение за придобиване на активи и финансиране на довършителни работи.
10.Контролен лист №337 – Отчет за 52-то издание на МФ ”Мартенски музикални дни”-Русе-2012г.
11.Контролен лист №338 – Проект за 53-то издание на МФ ”Мартенски музикални дни”-Русе-2013г.
12.Контролен лист №339 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
13.Контролен лист №340 – Стартиране на процедури по чл.36в, ал.1, т.1 и т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Райна Гатева”-гр.Русе и увеличаване на капацитета на Дом за деца лишени от родителска грижа „Св.Димитър Басарбовски”-гр.Русе
14.Контролен лист №341 – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2012г.-2013г.
15.Контролен лист №342 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр.Русе, ул.”Княжеска”, №15.
16.Контролен лист №343 – Обявяване на общински имоти за имоти-публична общинска собственост.
17.Контролен лист №344 – Даване на предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на кабелно трасе за: „Външно кабелно ел.захранване за ПИ 63427.159.670, местност „Конубунар” в землището на гр.Русе през полски и местни пътища – общинска публична собственост.
18.Контролен лист №345 – Закриване на общинска предприятие „Жилфонд” и създаване на Общинска предприятие „Управление на общински имоти”.
19.Контролен лист №346 – Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф.Баларев” до входа за двора на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” по приложени схеми.
20.Контролен лист №347 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за седем броя гаражи, ситуирани по ул.”Ради Иванов”, северозападно от жилищен блок 210 в кв.601, ж.к.”Чародейка-Г-ЮГ” по плана на гр.Русе.
21.Контролен лист №348 – Даване на съгласие за създаване на фондация във връзка с кандидатурата на град Русе за „Европейска столица на културата 2019”.

Председател:
/Емил Милушев/