Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ЗОРС за заседанието на 06.12.2012г., 16.00 часа

Постоянна комисия по ЗОРС
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 06.12.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №346 – Определяне на южната част на ул.”Потсдам” за платено паркиране в участъка след ул.”Проф.Баларев” до входа за двора на ПГЕЕ ”Апостол Арнаудов” по приложени схеми.
2.Контролен лист №349 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.
3.Контролен лист №350 – Приемане на решение за изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
4.Контролен лист №351 – Отпускане на персонална пенсия.
5.Контролен лист №352 – Отнемане на предоставеното безвъзмездно право на управление на Спортно училище „М-р Атанас Узунов” с решение №1147 на ОбС-Русе, прието с протокол №57/17.03.2011г. на част от имот – публична общинска собственост и предоставяне на същата част на Професионална гимназия по зарнопреработвателни и хранителни технологии „Проф.д-р Асен Златаров”, за срок от 01.11.2012г. до 30.04.2013г.
6.Контролен лист №353 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Плиска”, №3, бл.”Орфей”, вх.3, на Първо основна училище „Отец Паисий” гр.Русе.
7.Контролен лист №354 – Приемане на решение за приватизация чрез търг на магазин за хляб и хлебни изделия, намиращ се в партера на жилищен блок „Русия”, АОС №6730/27.07.2012г.
8.Контролен лист №355 – Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна общинска собственост.
9.Контролен лист №356 – Обявяване на имот в гр.Мартен – частна общинска собственост, в имот – публична общинска собственост по реда на чл.3, ал.2, т.3 от ЗОС.
10.Контролен лист №357 – Определяне размера на такса за битови отпадъци за висшите училища на територията на общината: РУ”Ангел Кънчев”-Русе и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив, филиал Русе.
11.Контролен лист №358 – Корекция на бюджета Община Русе за 2012г.
12.Контролен лист №359 – Съгласуване на годишен план за 2013г. и актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2011-2013г. за дейността на отдел Вътрешен одит в Община Русе.
13.Контролен лист №360 – Избор на управител на „Обреден дом”-ЕООД.
14.Контролен лист №361 – Приемане на начален баланс при ликвидация на „Хляба и хлебни изделия”-ЕООД.
15.Контролен лист №362 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.2 от ПМС №367/29.12.2011г. от бюджет 2012г., утвърден с решение на Общински съвет №69/16.02.2012г. – Приложение №17.
16.Контролен лист №363 – Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот, представляващ „Дом за стари хора „Приста”.
17.Контролен лист №364 – Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ на ул.”Панайот Волов” в с.Николово от О.Т. 49 до О.Т. 434 и обособяване на квартал 128, 129 по регулационния план на селото.
18.Контролен лист №365 – Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ за прокарване на външен водопровод и ел.кабел, захранващи ПИ 63427.95.28 в местност „Кадишева нива”, землище на гр.Русе.
19.Контролен лист №366 – Приемане на решение за прекратяване безвъзмездно право на ползване, учредено в полза на Народно читалище „Христо Ботев – 1908”-гр.Русе.
20.Контролен лист №367 – Промяна границите на урегулирани поземлени имоти със съгласието на собствениците по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ.
21.Контролен лист №368 – Определяне на оценки на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове, посочени в параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
22.Контролен лист №369 – Приемане на Наредба за отмяна на Наредба №22 на Общински съвет-Русе за осъществяване на публично-частни партньорства.
23.Контролен лист №370 – Допълване на решение №371/15.11.2011г. на ОбС-Русе за приемане на Списък на спортните имоти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП”Спортни имоти”, за отдаване под наем по реда на ЗФВС.
24.Контролен лист №371 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
25.Контролен лист №372 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
26.Контролен лист №373 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ 63427.152.13 в местност „Нови Халваджи” по кадастралната карта на гр.Русе.
27.Контролен лист №374 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране от Национален доверителен екофонд на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ”Радост” в гр.Русе”.
28.Контролен лист №375 – Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.
29.Контролен лист №376 – Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по проект BG051PO001-5.2.13 „Живот в общността”, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
30.Контролен лист №377 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на един брой гараж до съществуваща гаражна група, ситуирана източно от бл.205 в ЖК”Чародейка-Г-юг” по плана на гр.Русе.
31.Контролен лист №378 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на три броя гаражи върху общински ПИ 63427.2.705 по кадастралната карта на гр.Русе, западно от ЖСК”Ракета”.
32.Контролен лист №379 – Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2013 година.
33.Контролен лист №380 – Членство на Община Русе в „Българската фестивална асоциация” /БФА/.
34.Контролен лист №381 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе, Раздел VI, Национална литературна награда „Елиас Канети”.
35.Контролен лист №382 – Удостояване на Васил Първанов със званието „Почетен гражданин на гр.Русе”.
36.Контролен лист №383 – Приемане на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Русе.
37.Контролен лист №384 – Одобряване на нова структура на дейност „Общинска администрация” и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.01.2013г.
38.Контролен лист №385 – Предложение за разширяване на предмета на дейност и структурата на ОП”Русе арт” и произтичащите от това изменения и допълнения на неговия Правилник за организацията, дейността и управлението му.
39.Контролен лист №386 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр.Русе.

Председател:
/Емил Милушев/