Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ЗОРС за заседанието на 18.04.2013г., 16.00 часа

Постоянна комисия по ЗОРС
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 18.04.2013г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №104 – Подкрепа на кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете”: КОМПОНЕНТ 2 – Разкриване на социални услуги в общността, приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.
2.Контролен лист №105 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, в землището на гр.Мартен, местност „Ясаците”.
3. Контролен лист №106 – Обявяване на общински имоти за имоти – публична общинска собственост.
4. Контролен лист №107 – Предложение за кандидатстване с проектно предложение на Община Русе мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” по приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” на Оперативна програма Развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013.
5. Контролен лист №108 – Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.
6.Контролен лист №109 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
7.Контролен лист №110 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
8.Контролен лист №111 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
9.Контролен лист №112 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
10.Контролен лист №113 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
11.Контролен лист №114 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
12.Контролен лист №115 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обекти – автомати за напитки и закуски.
13.Контролен лист №116 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
14.Контролен лист №117 – Разрешение за изработване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура, извън урбанизираните територии – външно водопроводно отклонение до ПИ 63427.186.13 в местност „Гъстите круши” в землището на гр.Русе.
15.Контролен лист №118 – Продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, по реда на чл.35, ал.3 от Закона за общинската собственост.
16.Контролен лист №119 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, в землището на гр.Русе.
17.Контролен лист №120 – Придобиване право на собственост върху имот – частна държавна собственост, гр.Русе, Източна промишлена зона, II-А етап.
18.Контролен лист №121 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
19.Контролен лист №122 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
20.Контролен лист №123 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
21.Контролен лист №124 – Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за промяна на вида и капацитета на социалната услуга Център за временно настаняване.
22.Контролен лист №125 – Отмяна на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища и приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013г.
23.Контролен лист №126 – Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с.Червена вода относно определяне вида на ползване на пасища и мери.
24.Контролен лист №127 – Ползване на дървесина по План – извлечение за 2013г. от поземлени имоти в горските територии, собственост на Община Русе в землището на с.Тетово от „СЦДП” ДП ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр.Кубрат.
25.Контролен лист №128 – Изготвяне на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Русе по чл.22 от Закона за управление на отпадъците.
26.Контролен лист №129 – Даване съгласие „ДКЦ-2-Русе”-ЕООД за сключване на анекс към Договори за кредит тип овърдрафт за продължаването им с 12 месеца.
27.Контролен лист №130 – Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общински поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2013/2014 година.
28.Контролен лист №131 – Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделски имот №000080 в землището на гр.Мартен, местност „Калето”.
29.Контролен лист №132 – Промяна състава на Наблюдателната комисия по чл.170, ал.2 от Закона за изтърпяване на наказанията и задържане под стража.
30.Контролен лист №133 – Стартиране на процедура по чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане за намаляване капацитета на дома за деца, лишени от родителски грижи „Надежда” гр.Русе и разкриване на Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа гр.Русе.
31.Контролен лист №134 – Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2014г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги /2010-2015г./.
32.Контролен лист №135 – Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – План за улична регулация /ПУР/ в съответствие с ОУП и ГКТП / ПУМ – III Б клас /за линеен проект за пътна връзка по „Канлъ дере” – Източна промишлена зона на гр.Русе.
33.Контролен лист №136 – Разрешение за изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация /ИПУР/ – реконструкция на ул.”Шипка” – от бул.”Цар Освободител” до бул.”България”, включително транспортните им възли и подобряване параметрите на пешеходния подлез на възела с бул.”България”, шумозащита, инженерни мрежи и улично осветление, озеленяване.
34.Контролен лист №137 – Приемане на доклади на председателите на народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2012г.
35.Контролен лист №138 – Приемане на начален баланс при ликвидация на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина 1 – Русе”-ЕООД в ликвидация и внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация.
36.Контролен лист №139 – Освобождаване от длъжност ликвидатора на „Хляб и хлебни изделия”-ЕООД, в ликвидация.
37.Контролен лист №140 – Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин, ул.”Панайот Хитов”, №48.
38.Контролен лист №141 – Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин, ул.”Доростол”, №51.
39.Контролен лист №142 – Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за изграждането на пешеходна връзка /надлез/ над бул.”България” между ж.к.”Родина 3” и ж.к.”Чародейка” в района между улици „Кадин мост” и „Опълченска”.
40.Контролен лист №143 – Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ на ПИ 63427.181.3 и ПИ 63427.181.4 в местност „Над линията”.
41.Контролен лист №144 – Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ 63427.160.129 в местност „Мерата”.
42.Контролен лист №145 – Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ 63427.156.608 в местност „Под Левента”.
43.Контролен лист №146 – Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на план за улична регулация – благоустрояване на ул.”Чипровци” – от ул.”Шипка” до ул.”Тича”, изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ за общественообслужваща сграда в кв.752 и ИПР на УПИ II – за детско заведение, и ПРЗ за ново УПИ – за обществено обслужване в кв.753 по плана на гр.Русе.
44.Контролен лист №147 – Даване на съгласие Община Русе да издаде запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Развитие на културно-исторически атракции в градски туристически ансамбъл”.
45.Контролен лист №148 – Изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
46.Контролен лист №149 – Изменение на Наредба №2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.
47.Контролен лист №150 – Предоставяне на имот публична общинска собственост за управление на ОП ”Спортни имоти” и допълнение на Приложение №1 и Приложение №2 към правилника за дейността на ОП „Спортни имоти”.
48.Контролен лист №151 – Изменение на Решение №437/24.01.2013г. на Общински съвет Русе за приемане на Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП ”Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
49.Контролен лист №152 – Изменение на Решение №371/15.11.2012г. на Общински съвет Русе за приемане на Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП ”Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
50.Контролен лист №153 – Процедура за промяна на характера на собствеността от частна в публична общинска собственост на имот №000477 в с.Николово, местност „Дрибака”.
51.Контролен лист №154 – Приемане на бюджет на общинска фондация „Русе – град на свободния дух”.
52.Контролен лист №155 – Решение за кандидатстване на Община Русе за финансиране на проект от Национален доверителен екофонд.
53.Контролен лист №156 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013г.
54.Контролен лист №157 – Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване и изменение на план за улична регулация – за устройство и изграждане на крайбрежна парково-рекреационна зона на гр.Русе – изток.
55.Контролен лист №158 – Одобряване на задание за проектиране и даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за устройство и изграждане на крайречна паркова традиционна зона на гр.Русе – запад.
56.Контролен лист №159 – Разработване на проектно предложение от Община Русе по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск” по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.
57.Контролен лист №160 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост.
58.Контролен лист №161 – Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с.Николово и добавяне с пасища и мери за индивидуално ползване в землището на с.Ястребово.
59.Контролен лист №162 – Разкриване на нова социална услуга: Кризисен център за лица /възрастни/родители и деца/, пострадали от домашно насилие и трафик на хора, като държавно делегирана дейност, с капацитет 10 места, считано 01.07.2013г.

Председател:

/Емил Милушев/