Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ЗОРС за заседанието на 16.05.2013г., 16.00 часа

Постоянна комисия по ЗОРС
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 16.05.2013г., 16.00 часа, Заседателна зала

1. К.Л.163 Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в община Русе.
2. К.Л.164 Изменение и допълнение на Решение №198/15.05.2008г на Общински съвет – Русе, определящо финансирането, изискванията и критериите за подбор на кандидатите за включване в Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе.
3. К.Л.165 Даване на предварително съгласие на Общински съвет Русе по чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ за прокарване на водопровод, захранващ ПИ 509.27 и ПИ 509.28 в местност „Кантона”, землище на с. Басарбово
4. К.Л.166 Разрешение за промяна предназначението на част от УПИ І-за озеленяване и припомпваща станция в кв. 651 е по регулационния план на гр. Русе
5. К.Л.167 Учредяване безвъзмездно право на управление , върху общински имот в с. Просена на ОДЗ „ Приказен свят” с. Николово
6. К.Л.168 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Хан Пресиян”.
7. К.Л.169 Откриване процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе.
8. К.Л.170 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово.
9. К.Л.171 Избиране на представител на Община Русе в Общото събрание на Асоциация Общински Гори
10. К.Л.172 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители
11. К.Л.173 Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”
12. К.Л.174 Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД
13. К.Л.175 Приемане на корекции по Програма за развитие на туризма в Община Русе през 2013 година
14. К.Л.176 Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд,
15. без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.
16. КЛ.177 Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на
17. с. Басарбово, относно предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост .
18. К.Л.178 Годишен план за ползване на дървесина в гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав“ Русе за 2013 г.
19. К.Л.179 Подкрепа за кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова BG051PO001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“ по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.
20. К.Л.180 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване
21. за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост
22. К.Л.181 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година
23. К.Л.182 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27 ал.1 от ПМС №1/09.01.2013г. от Бюджет 2013 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г..- Приложение № 17
24. К.Л.183 Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2009г.
25. К.Л.184 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
26. К.Л.185 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на
27. К.Л.186 Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработвене на проект за Общ устройствен план на община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на община Русе
28. К.Л.187 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1281 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
29. К.Л.188 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1332 по кадастралния план на местност „Дрибак“-4,5, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
30. К.Л.189 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот №503.1439 по кадастралния план на местност „Дрибак“-3,4, с. Николово, ЕКАТТЕ 51679, Община Русе
31. К.Л.190 Одобряване на задание, разрешение за изработване на подробен устройствен план / ПУП/ – Парцеларен план за довеждаща инфраструктура и определяне на трасета на водопроводно и газопроводно отклонения и кабелно ел. захранване към поземлен имот с идентификатор 63427.309.30 по кадастралната карта на гр. Русе и даване на предварително съгласие за утвърждаване на трасета на довеждащата инфраструктура
32. К.Л.191 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на
33. К.Л.192 Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Спортен модел-клуб ПРИСТА”
34. К.Л.193 Одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Русе, юридически лица извършващи търговска дейност с риболовни принадлежности и Клубовете по спортен риболов на територията на Община Русе
35. К.Л.194 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта за през 2013г.
36. К.Л.195 Изменение Решение №371 прието с Протокол №17/15.11.2012г. на Общински съвет Русе – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, управлявани от ОП „Спортни имоти”, предвидени за отдаване под наем през 2013г. на основание чл.75 от Правилника за прилагане Закона за физическото възпитание и спорта
37. К.Л.196 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци
38. Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“’, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства“, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“
39. Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал.6 от ЗСПЗЗ
40. Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – гр.Русе за имот – Градски хали за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Е. Милушев)