Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по ЗОРС за заседанието на 05.07.2012г., 16.00 часа

Постоянна комисия по ЗОРС
ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 05.07.2012г., 16.00 часа, Заседателна зала

1.Контролен лист №168 – Приемане на наредба за изменение на Наредба №16 на ОбС-Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
2.Контролен лист №203 – Продажба на земя-частна общинска собственост, на собственика на законно построена сграда върху нея по реда на чл.35, ал.3 от ЗОС.
3.Контролен лист №204 – Покана по чл.33 от Закона за собствеността.
4.Контролен лист №205 – Придобиване право на собственост от Община Русе, чрез покупка, на недвижим имот, собственост на „Напоителни системи”-ЕАД-София.
5.Контролен лист №206 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.
6.Контролен лист №207 – Обявяване на имот-публична общинска собственост, в имот-частна общинска собственост.
7.Контролен лист №208 – Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от пет години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр.Русе, ул.”Черно море”, №2, на Дирекция „Социално подпомагане”-Русе към Агенция за социално подпомагане.
8.Контролен лист №209 – Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот-публична общинска собственост.
9.Контролен лист №210 – Отпускане на персонална пенсия.
10.Контролен лист №211 – Отпускане на персонална пенсия.
11.Контролен лист №212 – Отпускане на персонална пенсия.
12.Контролен лист №213 – Отпускане на персонална пенсия.
13.Контролен лист №214 – Приемане на Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация.
14.Контролен лист №215 – Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе.
15.Контролен лист №216 – Приемане на Наредба за изменение на Наредба №20 за определяне на местните данъци на територията на Община Русе.
16.Контролен лист №217 – Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ по чл.57 от ЗУТ за 2012г. на територията на гр.Русе, съгласно Наредба №12 на Общински съвет Русе за рекламната дейност на територията на Община Русе.
17.Контролен лист №218 – Одобряване на актуализирана Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ за 2012г. на територията на гр.Русе, съгласно Наредба №7 на Общински съвет Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе.
18.Контролен лист №219 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за началните цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.
19.Контролен лист №220 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения.
20.Контролен лист №221 – Закриване филиала на Домашен социален патронаж в с.Тетово.
21.Контролен лист №222 – Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
22.Контролен лист №223 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2012г.
23.Контролен лист №224 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.29, ал.1 от ПМС №367/29.12.2011г., от бюджет 2012г., утвърден с решение на ОбС №69/16.02.2012г., Приложение №17.
24.Контролен лист №225 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе, местност „Караач”.
25.Контролен лист №226 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гараж в ПИ с идентификатор 63427.4.2397 в гр.Русе, ул.”Ракитово”, №6, жк „Дружба-II”.
26.Контролен лист №227 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на девет броя гаражи в УПИ VI-1618 в кв.851, жк „Дружба-I” по плана на гр.Русе.
27.Контролен лист №228 – Допълнителни споразумения за изменение на концесионни договори за спирките от Зона 1 и Зона 2.
28.Контролен лист №229 – Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него масивна едноетажна обществена сграда със сутерен /бивша баня 5/ – гр.Русе, кв.”Дружба-II”, бул.”Гоце Делчев”, №4, АОС №6691/21.06.2012г.
29.Контролен лист №230 – Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост, за клуб на юридическо лице с нестопанска цел.
30.Контролен лист №231 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл.57 от ЗУТ.
31.Контролен лист №232 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ.
32.Контролен лист №233 – Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
33.Контролен лист №234 – Определяне на представители на общината в Съвета на директорите на „Проект Русе”-АД.
34.Контролен лист №235 – Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2012/2013г.
35.Контролен лист №236 – Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.
36.Контролен лист №237 – Проект „Изграждане на канализация и пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ в гр.Мартен, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” /ОПОС/, Приоритетна ос 1: „Подобряване и развитие на инфраструктура за питейни и отпадъчни води”, Процедура: „Подобрявани и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и 10000 е.ж.”.
37.Контролен лист №238 – Обявяване на недвижими имоти – частна общинска собственост, за имоти – публична общинска собственост.
38.Контролен лист №239 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
39.Контролен лист №240 – Продажба на земя /общинска собственост/ от улична регулация в гр.Русе, кв.”Средна кула”, кв.153.
40.Контролен лист №241 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
41.Контролен лист №242 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Тетово.
42.Контролен лист №243 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
43.Контролен лист №244 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
44.Контролен лист №245 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
45.Контролен лист №246 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
46.Контролен лист №247 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Тетово.
47.Контролен лист №248 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
48.Контролен лист №249 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
49.Контролен лист №250 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр.Русе.
50.Контролен лист №251 – Продажба на земя /общинска собственост/ от улична регулация в с.Николово, кв.81.
51.Контролен лист №252 – Промяна на наименованието на местността „Сеймен бюлюк” на територията на Община Русе.
52.Контролен лист №253 – Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, прилежащи към спортна площ – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП”Спортни имоти”.
53.Контролен лист №254 – Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем през 2012г.
54.Контролен лист №255 – Предложение за промяна в статута на Общински детски център за култура и изкуство – Русе.

Председател:
/Емил Милушев/