Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 14.04.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 14.04.2010 от 10.00 часа

1. Удостояване с награда „Почетен гражданин на гр Русе” – Контролен лист № 732
2. Промени в Правилника за организация и управление на ОП”Комунални дейности” – Контролен лист № 733
3. Изменение на Наредба 16 – Контролен лист № 734
4. Изменение на Наредба 18 – Контролен лист № 735
5. Приемане на Правилник за организацията и дейността на общински посредник на Община Русе – Контролен лист № 736
6. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот ЧОС – Контролен лист № 737
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварител договор за продажба на замеделска земя по реда на чл.19,ал.8 ,т.1 ЗСПЗЗ – Контролен лист № 738
8. Участие на „МБАЛ-Русе „АД в поект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Регионално развитие” 2007-2013 г. – Контролен лист № 739
9. Предложение по реда на чл.36 от ЗС за придобиване на общински имот в гр. Русе – Контролен лист № 740
10. Предложение за ПУП-изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – Контролен лист № 742
11. Предложение за ПУП изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – Контролен лист № 743
12. Предложение за ПУП изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ – Контролен лист № 744
13. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от спортни имоти – ПОС – Контролен лист № 746
14. Обявяване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от спортни обекти и съоръжения ПОС – Контролен лист № 747
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – Контролен лист № 748
16. Предложение за ПУП изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15,ал.3 от ЗУТ Контролен лист № 749
17. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен ПОС за разполагане на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ – Контролен лист № 750
18. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост – Контролен лист № 751
19. Отдаване под наем на имот ЧОС за клуб на ЮЛ с нестопанска цел – Контролен лист № 752
20. Допълнение на Наредба № 16 – Контролен лист № 753
21. Удължаване срока за ликвидация на „Градски транспорт „ЕООД – Контролен лист № 754
22. Избор на управител на „Общински пазар–Контролен лист № и”ЕООД – Контролен лист № 756
23. Корекция в бюджета на Община Русе за 2010 година Контролен лист № 757
24. Изменение на решение на ОбС № 802 прието с протокол № 38 от 18.02.2010 Контролен лист № 758
25. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи Контролен лист № 759
26. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет Контролен лист № 760
27. Корекция на план – сметката за разходите по дейностите ,които ще се финасират през 2010 от приходите от такси за битови отпадъци Контролен лист № 761

Председател:
(Венцислав Калчев)