Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 09.06.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.06.2010 от 10.00 часа

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема (к.л 768);
2. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема (к.л 776);
3. Определяне на оценки на общински земи върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в пар. 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ (к.л 799);
4. Заличаване на „Градски транспорт”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър (к.л 800);
5. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от СУ”Майор Узунов” и от ОУ”Братя Миладинови” (к.л 801);
6. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м по чл. 57 от ЗУТ (к.л 802);
7. Отдаване под наем на част от имот , частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел (к.л 803);
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (к.л 804);
9. Корекция на план сметката за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2010 год. от приходите от ТБО във връзка с осигуряване на допълни средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в гр. Русе (к.л 805);
10. Увеличаване капацитета на социална услуга Център за настаняване от семеен тип. (к.л 806);
11. Увеличаване капацитета на социална услуга Дневен център за стари хора (к.л 807);
12. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 год. (к.л 808);
13. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе ,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (к.л 809);
14. Промяна на решение № 803 прието с протокол № 39/25.02.2010г. (к.л 811);
15. Изменение и допълнение на Наредба № 16 (к.л 812);
16. Даване съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе (к.л 813);
17. Провеждане на публично оповестен конкурс за сключване на предварителен договор за продажба на земеделска земя по реда на чл.19,ал8 ,т.1 ЗСПЗЗ (к.л 815);
18. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от Общ. поземлен фонд и от Резервния фонд на Община Русе за стопанската 2010/ 2011 и разрешаването сключването на договори за наем за земеделска земя (к.л 816).

Председател:
(Венцислав Калчев)