Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 07.07.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 07.07.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Продължаване на договорни отношения (к.л 817);
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ (к.л 818);
3. Наредба №2 на Общ. съвет Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско административно предназначение (к.л 819);
4. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот общинска собственост (к.л 820);
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти ПОС за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00 кв.м по чл. 57 от ЗУТ (к.л 821);
6. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ”Иван Вазов”, ОУ ”Тома Кърджиев” и ОУ”Никола Обретенов” (к.л 822);
7. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, находящ се в кв.11 по плана на с. Басарбово (к.л 823);
8. Изменение на Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби от общинските училища , приет с решение № 583 , протокол №29/11.06.2009 на Общински съвет Русе (к.л 824);
9. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2010год. (к.л 825);
10. Одобряване на пазарна оценка на земя – ЧОС във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда (к.л 826);
11. Продажба на земя-частна общинска собственост по реда на чл.35/3/ ЗОС (к.л 830);
12. Утвърждаване на Управител на „ Между-областен диспансер за онкологични заболявания със стационар- Русе” ЕООД след проведен конкурс (к.л 832);
13. Утвърждаване на Управител на „ ДКЦ ІІ Русе” ЕООД след проведен конкурс (к.л 833);
14. Утвърждаване на Управител на „ Областен диспансер за психични заболявания със стационар Русе” ЕООД след проведен конкурс (к.л 834);
15. Утвърждаване на Управител на „ ДКЦ І Русе” ЕООД след проведен конкурс (к.л 835);
16. Одобряване на Обща схема на зона „В1” на преместваеми обекти на територията по ул.”Александровска” от площад „Свобода” до бул”Цар Освободител” (к.л 836);
17. Изработване на концепция за устройство на крайбрежната зона (к.л 837);
18. Информация за търговски дружества , в които Община Русе не е единствен собственик (к.л 838);
19. Оправомощаване на кмета на Община Русе по вземане на решение за управление на съсобствен имот (к.л 839);
20. Учредяване право на строеж върху общински недвижим имот в гр. Русе за изграждане на едноетажна обществено обслужваща сграда чрез публичен търг (к.л 840);
21. Заличаване на „КАРЕ”ЕООД в ликвидация в Търговския регистър (к.л 841);
22. Учредяване право на строеж за изграждане на трафопост (к.л 842);
23. Предложение за подробен устройствен план и изменение план за регулация със сключване на предварителен договор по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ (к.л 843);
24. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение – пристанище „ПРИСТИС” , собственост на община Русе (к.л 844);
25. Решение за подкрепа за предвидените интервенции по проект „Възстановяване и социализация на римска крепост „Сексагинта Приста” (к.л 845).

Председател:
(Венцислав Калчев)