Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 08.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.09.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

I. Обсъждане на материалите за предстоящата на 16.09.2010г. Сесия на Общински Съвет – Русе

1. Промяна на решение № 1141/2006 , (к.л 853);
2. – Избор на Управител на „център за дентална медицина-1-Русе” ЕООД (к.л 854);
3. Корекция на бюджета на Община Русе (к.л 855);
4. Учредяване право на строеж за пристрояване към търговски обект (к.л 857);
5. Учредяване право на строеж за пристрояване на балкон (к.л 858);
6. Удостояване с награда „Почетен гражданин на град Русе (к.л 859);
7. Допълнение на Наредба № 17 (к.л 860);
8. Определяне на оценки на общински земи върху ,които е учредено право на ползване (к.л 861);
9. Отпускане на персонална пенсия (к.л 862);
10. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор на чл.15, ал.3 от ЗУТ (к.л 863);
11. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ (к.л 864);
12. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост (к.л 865);
13. Утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2010/2011год. (к.л 866);
14. Утвърждаване на списък на средищни училища на територията на Община Русе за учебната 2010/2011год (к.л 867);
15. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба общински имот (к.л 868);
16. Публичен търг за продажба на общински недвижим имот в с. Тетово (к.л 869);
17. Корекция в план сметките на Общински инвестиционен фонд (к.л 870);
18. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел (к.л 871);
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване, за продажба на общински недвижими имоти (к.л 872);
20. Предложение за подробен устройствен план за улична регулация и изменение план за регулация със сключване на предварителен договор на чл.15, ал.3 от ЗУТ (к.л 873);
21. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на частта на Общината върху недвижим имот (к.л 874);
22. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения (к.л 875);
23. Промяна на решение № 1141/2006 ,табл. 1 (к.л 876).

II. Обсъждане начина на провеждане на извънредното заседание на Постоянната комисия по икономическа и инвестиционна политика на 14.09.2010 год. по повод обсъждане на резултатите на търговските дружества в които община Русе няма 100% участие за първото шестмесечие на 2010 г.

Председател:
(Венцислав Калчев)