Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 06.10.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.10.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице, к.л. 877
2. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, к.л. 878
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост., к.л. 879
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ, к.л. 880
5. Промяна в Наредба № 2, к.л. 881
6. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгл. Чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009, к.л. 882
7. Отчет за 50-то юбилейно издание на МФ Мартенски музикални дни Русе 2010, к.л. 883
8. Проект за 51-ви МФ Мартенски музикални дни Русе 2011, к. л. 884
9. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010 год. , к.л. 885
10. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддавене, за учредяване право на строеж за изграждане на 4 броя гаражни клетки, к.л. 888
11. Определяне на териториалния обхват на пристанище за обществен транспорт с регионално значение ПРИСТИС, собственост на Община Русе, к.л. 889
12. Провеждане на публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижим имот , частна общинска собственост, к.л. 890
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба общински недвижим имот на територията на град Русе, к.л. 892
14. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот- търговска сграда/супермаркет/ гр. Русе ,ж.к. Здравец-Изток, ул. Липник 70а, к.л. 893
15. Решение за приватизация чрез търг на Хляб и хлебни изделия ЕООД, к.л. 894
16. Допълнение на Наредба № 21, к.л. 895
17. Отмяна на Решение 961 – прието с протокол № 48 от 12.08.2010 г., к.л. 896
18. Избиране на контрольор на “Хляб и хлебни изделия”, к.л. 897

Председател:
(Венцислав Калчев)