Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 10.11.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.11.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

1. Отчет за изпълнение решенията на Общ. съвет – Контролен лист № 898
2. Допълнение на Наредба № 9 – Контролен лист № 900
3. Продължаване договорни отношения – Контролен лист № 902
4. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – Контролен лист № 903
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементис площ по чл.57 от ЗУТ – Контролен лист № 904
6. Отдаване под наем на помещения в имот частна общ. собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – Контролен лист № 905
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от ОУ”Олимпи Панов”, СОУ ” Й.Йовков”, ОУ” Братя Миладинови” и ОУ “ В.Априлов” – Контролен лист № 906
8. Изменение и допълнение на Решение № 982/16.09.2010 – Контролен лист № 907
9. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на “Европейски информационен център – Област Русе” – Контролен лист № 908
10. Промяна в план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности – Контролен лист № 909
11. Определяне оценки на общински земи – Контролен лист № 910
12. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010год. – Контролен лист № 911
13. Допълване списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи съгл. Чл. 30 от ПМС 324/30.12.2009 , утвърден с Решение на Общински съвет № 802 от 18.02.2010г. – Контролен лист № 912
14. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делигираните от държавата дейности във функция “Образование “ за 2010год. – Контролен лист № 913
15. Одобряване на пазарни цени на разпоредителни сделки – Контролен лист №914
16. Приемане на годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008год . на КАРЕ ЕООД – Контролен лист № 917
17. Отдаване под наем на земеделски земи от общ. поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл.24-а от ЗИД на ЗСПЗЗ – Контролен лист № 918
18. Одобряване на пазарна оценка на земя – частна общинска собственост във връзка с извършване на продажба на собственика на законно построена върху нея сграда – Контролен лист № 919
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване , за продажба на общински нежилищен имот , намиращ се на територията на гр. Русе – Контролен лист № 920
20. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване , за продажба на общински нежилищен имот , намиращ се в с. Сандрово – Контролен лист № 921
21. ПАРКСТРОЙ ЕООД – Контролен лист № 922
22. Конвент на кметовете – Контролен лист № 923
23. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – Контролен лист № 924
24. Изменение и допълнение на Наредба № 18 – Контролен лист № 926
25. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост в Индустриален парк – Русе – Контролен лист № 927
26. Обсъждане на Наребда за общинските лечебни заведения – Контролен лист № 929
27. Изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 , последно изменение с Решение № 914 по протокол № 45/17.06.2010год. – Контролен лист № 930

Председател:
(Венцислав Калчев)