Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 08.12.2010 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.12.2010 от 10.00 часа, Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 16.12.2010г. сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Решение за промяна на Общинска транспортна схема- Контролен лист № 931
2. Решение за утвърждаване на градска общинска транспортна схема – Контролен лист № 932
3. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – Контролен лист № 935
4. Продължаване на договорни отношения Контролен лист № 936
5. Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – Контролен лист № 937
6. Отдаване под наем на помещение в имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – Контролен лист № 938
7. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част от учебно заведение – Контролен лист № 939
8. Предоставяне за управление земите на закрито ОУ”Христо Ботев” с.Червена вода на Кметство червена вода – Контролен лист № 940
9. Контрольори в общинските търговски дружества – Контролен лист № 941
10. Приоритети и насоки за работа на Общински съвет – Русе през мандат 2007-2011 – Контролен лист № 942
11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2010 г. – Контролен лист № 943
12. Учредяване право на строеж за пристрояване на търговски обект – Контролен лист № 944
13. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на масовия градски транспорт – Контролен лист № 945
14. Приемане на правилник за устройството и дейността на Общински културен институт Художествена галерия и предоставяне безвъзмездно за управление на сградата на ул. Борисова № 39 (45) – Контролен лист № 946
15. Предоставяне на безвъзмездно право за управление , за срок от 3 години на част от недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в гр. Русе, бул. Скобелев 45. – Контролен лист № 947
16. Даване на съгласие за сключване на договор от ДКЦ-2 ЕООД за кредит – тип овърдрафт – Контролен лист № 948
17. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите ,които ще се финансират през 2010г от приходите от ТБО – Контролен лист № 952
18. Решение за кандидатстване с Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяне и развитие на гр Русе и деклариране наличността на средства за съфинансиране на проекта – Контролен лист № 953
19. Кандидатстване с проект по Оперативна програма „Регионално развитие” и декларация ,че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 години от приключване на проекта – Контролен лист № 954
20. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключване на предварителен договор на чл.15, ал.3 от ЗУТ – Контролен лист № 955
21. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 3 броя гаражни клетки – Контролен лист № 956
22. Проверка по Закона за вътрешния одит в публичния сектор в домовете за стари хора и домашен патронаж – Контролен лист № 957
23. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване – Контролен лист № 958
24. Допълнение на Наредба 16 – Контролен лист № 960

ІІ. Разни

Председател:
(Венцислав Калчев)