Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика за заседание на 04.11.2009 от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 04.11.2009 от 10.00 часа

1. Решение за приватизация чрез търг – Контролен лист № 588

2. Кандидатстване по проект „Красива България” – Контролен лист № 589

3. Конкурс за отдаване под наем в училищата – Контролен лист № 590

4. Търг за преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ – Контролен лист № 591

5. Продължаване на договорни отношения – Контролен лист № 592

6. Парцеларен план за техническа инфраструктура на обект”Доизграждане на колектор-Чародейка и отливен канал до река Дунав” – Контролен лист № 593

7. Утвърждаване на вътрешно градска общинска транспортна схема – Контролен лист № 594

8. Оценки на общински земи – Контролен лист № 595

9. Търг с явно наддаване за отдаване под наем по чл.56 от ЗУТ – Контролен лист № 596

10. Отчет на ММД-2009 – Контролен лист № 597

11. Увеличаване числеността на дейност „Други дейности по културата” – Контролен лист № 598

12. УПС за пристрояване на надстрояване къв търговски обект – Контролен лист № 599

13. УПС за пристрояване на пристройка в гр.Мартен – Контролен лист № 600

14. УПС за пристрояване към търговски обект – Контролен лист № 601

15. УПС за пристройка по ул. Гео Милев” – Контролен лист № 602

16. Публичен търг за гаражи- ЧАРОДЕЙКА – Контролен лист № 603

17. Публичен търг за гаражи- РОДИНА-1 – Контролен лист № 604

18. Публичен търг за гаражи- РОДИНА-2 – Контролен лист № 605

19. Прекратяване на съсобственост – Контролен лист № 607

20. Предоставяне безвъзмездно за управление на НОИ, РУСО – Контролен лист № 608

21. Одобряване на пазарна оценка на земя – Контролен лист № 609

22. Утвърждаване нов размер на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности във функция „Образование” – Контролен лист № 610

23. Промяна на списъка на педагогическия персонал – Контролен лист № 611

24. Допълване и промяна на длъжностите, имащи право на транспортни разходи – Контролен лист № 612

25. Корекция на бюджета – Контролен лист № 613

26. Отдаване под наем на част от спортен обект – Контролен лист № 614

27. Издаване на банкова гаранция – Контролен лист № 615

28. Подписване на запис на заповед за авансово плащане по проект -Контролен лист № 616

29. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет – Контролен лист № 617

30. Търг с явно наддаване за продажба ,ул. Витиня – Контролен лист № 618

31. Приемане на програма „Синди” – Контролен лист № 619

32. Изменение на Наредба за притежаване ,отглеждане и контрол на животни в Община Русе – Контролен лист № 620

33. Изменение на Наредба 16 – Контролен лист № 621