Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 19.01.2011 от 10.00 ч.

Проект!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 19.01.2011 от 10.00 ч., Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 27.01.2011 г. сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване на търговски обект – КЛ 962;
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – КЛ 963
3. Участие на Община Русе в процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2010, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие, 1.1”Социална инфраструктура”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” 964
4. Наредба №2 на Община Русе – КЛ 965
5. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ- КЛ 966
6. Съгласуване на Стратегически план и Годишен план за дейността на звено „ Вътрешен одит”- КЛ 967
7. Увеличение на числения състав на ОП”АРТ” – КЛ 968
8. Изменение на Решение № 939 на Общински съвет Русе – КЛ 969
9. Решение за кандидатстване с проект „Развитие на туристическа атракция”Градски музеен комплекс” и деклариране наличността на средствата , за съфинансиране на проекта , както и непромяна на предназначението на обектите на интервенция. – КЛ 970
10. Отдаване под наем на част от имот публична общинска за изложбена зала на ул. Борисова № 6 ,партер – КЛ 971
11. Откриване на процедура за провеждане на явен търг за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост -КЛ 972
12. Учредяване право на строеж за пристройка към жилищна сграда намираща се по ул. Лозенград № 6 – КЛ 974
13. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост – КЛ 975
14. Годишен отчет за 2010г. за изпълнение на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2007-2011г. – КЛ 977
15. Избор на управител на Паркстрой ЕООД – КЛ 979
16. Предложение на ЕГГЕД България ЕАД за промяна на договор от 15.10.2008г. между акционерите на ЕГГЕД България ЕАД – КЛ 980
17. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 – КЛ 981
18. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот намиращ се в с. Сандрово – КЛ 982
19. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в с. Ново село – КЛ 983
20. Паркстрой ЕООД – КЛ 984
21. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на земеделска земя , в местността „Под Ормана” , землището на гр. Русе – КЛ 985
22. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в землището на с. Хотанца – КЛ 986
23. Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се в в землището на с. Николово – КЛ 987
24. Предоставяне на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в кв. Средна кула – КЛ 988
25. Определяне размера на отчисленията по чл.71а от Закона за управление на отпадъците – КЛ 989
26. Одобряване план сметка за разходите по дейностите , които ще се финансират през 2011г. от приходите от таксата битови отпадъци и определяне на размера на таксата за 2011год.- КЛ 990
27. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе , за периода март-декември 2010г. – КЛ 991
28. Приемане Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 – КЛ 992
29. Кандидатстване с проекти по Проект „Красива България” за 2011год.- Вх. № 59/12.01.2011г

ІІ. Разни

Председател:
(Венцислав Калчев)