Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 09.03.2011 от 10.00 ч.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.03.2011 от 10.00 ч., Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 17.03.2011г. Сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен транспорта на пътници по автобусни линии от утвърдената Областна транспортна схема –Контр.лист № 997
2. Утвърждаване на списъци на общински жилища –Контр. лист № 1017
3. Провеждане на конкурси за управители на лечебни заведения–Контр. лист № 1018
4. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот—Контр.лист № 1019
5. Промяна в план-сметката за ТБО– Контр.лист № 1020
6. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на Общински план за развитите на Община Русе през 2010– Контр.лист № 1021
7. Отдаване под наем на помещения , частна общинска собственост за клуб на политическа партия – Контр.лист № 1022
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – Контр.лист № 1023
9. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост – Контр.лист № 1024
10. Допълване на решение № 1092 прието с протокол № 54/27.01.2011–Контр.лист № 1025
11. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011– Контр.лист № 1026
12. Утвърждаване на разходите по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2011 година. – Контр.лист № 1027
13. 13.Промени в правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Контр.лист № 1028
14. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Община Русе за 2010 г– Контр.лист № 1031
15. Годишен отчет за изпълнение на Програмата за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми на Община Русе за 2010 г– Контр.лист № 1032
16. Избор на Управител на „Медицински център”-1– Контр.лист № 1033
17. Намаляване на началните конкурсни цени на недвижими имоти-частна общинска собственост при продажба чрез публично оповестен конкурс– Контр.лист № 1035
18. Решение за съгласие Община Русе да участва като партньор по проект „ Изграждане на спортни съоръжения”– Контр.лист № 1036
19. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от спортен имот- публична общинска собственост– Контр.лист № 1037
20. Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ- 5591 – Контр.лист № 1038
21. Даване съгласие на „ДКЦ-2-Русе” за сключване на анекс към договори за кредит тип овърдрафт и продължаването им с 12 месеца – Контр.лист № 1039
22. Откриване на процедура за приватизация на общинско участие в капитала на „Общинска банка „АД– Контр.лист № 1040

ІІ. Разни
Председател:
(Венцислав Калчев )