Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 06.04.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.04.2011 г. от 10.00 часа, Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 14.04.2011 г. Сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Допълнение на Наредба № 18 – Контролен лист № 1042
2. Предложение за подробен устройствен план – изменение план за регулация със сключванена предварителен договор по реда на чл.15,, ал.3 от ЗУТ – Контролен лист № 1043
3. Одобряване на тематични конкурси за предоставяне на финансови средства на НПО – Контролен лист № 1044
4. Корекция на бюджета на Община Русе за 2011година – Контролен лист № 1045
5. Продажба на земя чястна общинска собственост на собственика на законно построена сграда върху нея , по реда на чл.35/3/ЗОС – Контролен лист № 1046
6. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имоти публична общинска собственост – покриви на сгради публична общинска собственост на територията на Община Русе за изграждане на фотоволтаични електрически централи – Контролен лист № 1048
7. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб наюридическо лице с нестопанска цел – Контролен лист № 1049
8. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – Контролен лист № 1050
9. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 2 – Контролен лист № 1051
10. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – Контролен лист № 1052
11. Определяне на годишна наемна цена за земеделските земи от общинския поземлен фонд на Община Русе за стопанската 2011/2012 год. – Контролен лист № 1053
12. Решение за приватизация чрез търг на 100% от капитала на „Хляб и хлебни изделия „ ЕООД – Русе – Контролен лист № 1054
13. Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения – Контролен лист № 1056
14. Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел – Контролен лист № 1057
15. Финансово подпомагане на ученици за участие в Международен кръг на конкурс „Математика и проектиране” в Москва – Контролен лист № 1058
16. Освобождаване от ТБО за 2011год. На средните училища , ЦУТНТ и лицата ,стопанисващи студентските общежития – Контролен лист № 1059
17. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 – Контролен лист № 1060
18. Промяна на Наредба № 16 – Контролен лист № 1061
19. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Русе , неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – Контролен лист № 1062
20. Наредба за изменение на Наредба № 16 – Контролен лист № 1066
21. Предложение от група общински съветници – Вх. № 349/29.03.2011

ІІ. Разни

Председател :
(В.Калчев)