Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 08.06.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 08.06.2011 г. от 10.00 часа, зала „Св.Георги”

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 16.06.2011 г. Сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Контролен лист № 1108 – Довършване на корпуси „Е”, „Ж”, „И” на Театрален комплекс
2. Контролен лист № 1110 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе ,местност «Божанови ливади»
3. Контролен лист № 1111 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе ,местност «Божанови ливади»
4. Контролен лист № 1112 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе ,местност «Буйна Яна»
5. Контролен лист № 1113 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе ,местност «Нови Халваджи»
6. Контролен лист № 1114 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе ,местност «Орта Екенлик»
7. Контролен лист № 1115 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе ,местност «Божанови ливади»
8. Контролен лист № 1116 – Учредяване право на строеж за изграждане на едноетажна жилищна сграда в съсобствен имот, намиращ се по ул. Лозенград № 6 ,гр. Русе
9. Контролен лист № 1117 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи-частна общинска собственост, представляващи котли , намиращи се в сградата на бившето ПУ Св.Св.Кирил и Методий – гр. Русе
10. Контролен лист № 1118 – Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2011г. и решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот – търговска сграда ,супермаркет , ж.к. Чародейка Г-юг
11. Контролен лист № 1120 – Предоставяне на дивечови ниви от горския фонд на Община Русе в землището на с. Тетово, за временно ползване за срок до 31.12.2011г. От ДГС – Сеслав – гр. Кубрат
12. Контролен лист № 1121 – Решение за постигане на спогодба за извършване на реална делба или за изплащане равностойността на дяловете на съсобствениците на магазин „Детмаг”
13. Контролен лист № 1122 – Определяне на концесионер по открита процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки
14. Контролен лист № 1123 – Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков
15. Контролен лист № 1124 – Продължаване на договорни отношения
16. Контролен лист № 1125 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
17. Контролен лист № 1128 – Отчет за изпълнение на решенията на ОбС- Русе
18. Контролен лист № 1129 – Промяна на решение № 1118/2011 на Общински съвет Русе
19. Контролен лист № 1130 – Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка
20. Контролен лист № 1131 – Одобряване на пазарна цена за разпоредителна сделка
21. Контролен лист № 1133 – Приемане на Общинска програма на марките за закрила на деца с изявени дарби за 2011год.
22. Контролен лист № 1136 – Приемане на механизъм за предоставяне на предвидената в централния бюджет субсидия за вътрешноградски пътнически превоз между операторите
23. Контролен лист № 1137 – решение за кандидатстване с проект „развитие на инфраструктурата за отпадъчни води – условие за повишаване на качеството на живот в кварталите Средна кула и Долапите
24. Контролен лист № 1138 – Решение за кандидатстване с проект „Реконструкция/обновяване и оборудване на Комплексен Онкологичен център по ОП”Регионално развитие”
25. Контролен лист № 1140 – Решение за кандидатстване с проект „Изграждане на три броя ЦНСТ в гр. Русе по ОП”Регионално развитие”
26. Контролен лист № 1141 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост намиращ се на територията на гр. Русе, ж.к. Средна кула
27. Контролен лист № 1143 – Корекция на бюджета на Община Русе
28. Вх.№ 574/ 02.06.2011 – Решение за участие като партньор в международен проект „LIMES”

ІІ. Разни

Председател :
(В.Калчев)