Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 06.07.2011 г. от 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по Икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 06.07.2011 г. от 10.00 часа, Заседателна зала

І. Обсъждане на материалите за предстоящата на 14.07.2011 г. сесия на Общински Съвет – Русе :

1. Контролен лист № 1125- Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
2. Контролен лист № 1123 – Поставяне на паметен знак на родната къща на Йосиф Цанков
3. Контролен лист № 1145 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2
4. Контролен лист № 1148 – Корекция на бюджета на Община Русе
5. Контролен лист № 1151 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, намиращи се в с. Сандрово, община Русе
6. Контролен лист № 1152 – Сключване на рамково споразумение
7. Контролен лист № 1153- Издигане кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата
8. Контролен лист № 1154- Решение за одобрение на споразумение за сътрудничество по проект «Изграждане и функциониране на областен информационен център в Община Русе»
9. Контролен лист № 1155- Прекратяване на съсобственост в имот по ул.Александровска № 106
10. Контролен лист № 1156- Решение за съфинансиране на проект „прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ Незабравка -2
11. Контролен лист № 1158- Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражна клетка
12. Контролен лист № 1160- Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособени части от учебни заведения
13. Контролен лист № 1161- Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост
14. Контролен лист № 1162- Отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост за клуб на юридическо лице с нестопанска цел
15. Контролен лист № 1163- Отдаване под наем на помещение общинска собственост за клуб на политическа партия „ГЕРБ”
16. Контролен лист № 1165- Изменение на част от решение № 1141
17. Контролен лист № 1171- Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16
18. Контролен лист № 1172- Одобряване на Обща схема за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ съгласно Наредба № 7
19. Контролен лист № 1173- Приемане на Обща схема на зона по чл.7, ал.2,т.1 от Наредба № 7 за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ – зона Б
20. Контролен лист № 1174- Правилник за начина и условията за отпускане на целево подпомагане на ученици в ДДЛРГ „ Райна Гатева” и „Ср.Дим.Басарбовски”
21. Контролен лист № 1176- Решение за изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе
22. За становище: Вх.№ 699/30.06.2011- Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ

ІІ. Разни

Председател :
(В.Калчев)