Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 16.01.2013г. 10.00 часа

Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД

Заседание на 16.01.2013г., 10.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 1 – Запазване на цените по Наредба № 2 на Общински съвет-Русе за начални цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение.

2. Контролен лист № 3 – Предоставяне на безвъзмездно за управление, за срок до 30.10.2014г., на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. ”Фердинанд”, №3а, на Министерство на образованието, младежта и науката, за нуждите на проект BG051PO001-4.3.02-001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование”.

3. Контролен лист № 5 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.

4. Контролен лист № 6 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.

5. Контролен лист № 7 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3.00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ.

6. Контролен лист № 8 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост за разполагане на общински преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ.

7. Контролен лист № 9 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост.

8. Контролен лист № 10 – Предоставяне на имот – частна общинска собственост, за управление на ОП”Спортни имоти” и допълнение на Приложение № 1 от Правилника за дейността на ОП”Спортни имоти”.

9. Контролен лист № 11 – Приемане на решение за потвърждаване на становище на Комисията по общинска собственост при Община Русе, изразено във връзка с искане на гражданин вх. № ОИ-05-1/02.08.2012г., разгледано като точка 6 от дневния ред на заседание на същата, провело се на 09.11.2012г. и постановяване на отказ за учредяване право на пристрояване.

10. Контролен лист № 12 – Прекратяване на съсобственост чрез продажба дела на общината върху недвижим имот с идентификатор 63427.84.32 в землището на град Русе, местност „Слатина”.

11. Контролен лист № 16 – Определяне на размера на основните месечни трудови възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.02.2013г.
12. Контролен лист № 17 – Провеждане на публични конкурси за отдаване под наем на обекти – публична общинска собственост, предоставени за управление на ОП”Спортни имоти”.

13. Контролен лист № 18 – Списък на спортните имоти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2013г.

14. Контролен лист № 20 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности на територията на Община Русе и обектите по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ.

15. Контролен лист № 21 – Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2012г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2013г.

16. Контролен лист № 22 – Промяна на Решение №299/20.09.2012г. на Общински съвет Русе за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на воден обект – микроязовир „Тетово”, в землището на с. Тетово.

17. Контролен лист № 23 – Допълнение на Решение №415/13.12.2012г. относно: Предложение за кандидатстване с проектно предложение от Община Русе по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012.

18. Контролен лист № 24 – Годишен отчет за 2012г. за изпълнението на Програма за управление на Община Русе за мандат 2011-2015г.

19. Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода юни – декември 2012г.

20. Контролен лист № 25 – Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за периода 01.2013 – 01.2014 г.

21. Кандидатстване по проект „Красива България” по Мярка 02-02 „Спешно подпомагане на социални домове”.

Председател:
/Димитър Кънчев/