Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика за заседанието на 15.05.2013г., 10.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 15.05.2013г., 10.00 часа, Заседателна зала
1. Контролен лист № 163 – Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник в Община Русе.

2. Контролен лист № 168 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Долапите”, ул. „Хан Пресиян”.

3. Контролен лист № 169 – Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, общ. Русе.

4. Контролен лист № 170 – Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово.

5. Контролен лист № 172 – Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2012г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на експерт-счетоводители.

6. Контролен лист № 173 – Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска собственост – плувен комплекс в „Парка на младежта”.

7. Контролен лист № 174 – Промяна в проекта на Договор за дългосрочно сътрудничество и съвместна реализация на проект, който следва да бъде подписан между акционерите в „Проект Русе” АД.

8. Контролен лист № 175 – Приемане на корекции по Програмата за развитие на туризма в Община Русе през 2013 година.

9. Контролен лист № 176 – Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл.24а, ал.6 от ЗСПЗЗ.

10. Контролен лист № 177 – Допълнение на годишния план за паша в частта за землището на с.Басарбово, относно предоставяне за общо ползване на пасища, мери – публична общинска собственост.

11. Контролен лист № 178 – Годишен план за ползване на дървесина и гори собственост на Община Русе, стопанисвани от ТП ДЛС „Дунав” Русе за 2013г.

12. Контролен лист № 179 – Подкрепа на кандидатурата на Община Русе за предоставяне на социални услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001 – 5.2.15”Шанс за щастливо бъдеще – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години” по Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”.

13. Контролен лист № 180 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост.

14. Контролен лист № 181 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година..

15. Контролен лист № 183 – Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот – застроен терен, предмет на АОС № 6125/10.11.2090г.

16. Контролен лист № 184 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

17. Контролен лист № 185 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

18. Контролен лист № 186 – Приемане на решение на Общински съвет Русе за изработване на проект за Общ устройствен план на Община Русе и одобряване на задание за разработване на Общ устройствен план на Община Русе.

19. Контролен лист № 191 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

20. Контролен лист № 192 – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на Сдружение „Спортен модел – клуб ПРИСТА”.

21. Контролен лист № 196 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имот частна общинска собственост за разполагане на мобилна инсталация за оползотворяване на строителни отпадъци.

22. Относно: Предложение за Решение за даване на съгласие Община Русе да осигури собствен финансов принос по проект „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, площад „Батенберг“ и прилежащите пространства, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда“.

23. Относно: Отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, без търг и конкурс по реда на чл. 24а, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

24. Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ „Клуб Олимпиец” – гр. Русе за имот – Градски хали за срок до приключване на процедурата по отдаване под наем на имота със сключване на договор, но не повече от една година.

24. Обезпечаване на кредит за оборотни средства за осигуряване изпълнението на проект „Дунавски институт” на Асоциацията на дунавските общини „Дунав”

25. Разни.

Председател:
/Димитър Кънчев/