Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика
ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 03.07.2013г., 10.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 226 – Приемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе”.

2. Контролен лист № 227 – Приемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект „Изграждане на три центъра за настаняване от семеен тип на територията на гр. Русе”.

3. Контролен лист № 229 – Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ V – 407 в кв. 14 по регулационния план на село Николово.

4. Контролен лист № 230 – Удостояване посмъртно на д-р Димитър Стоянов Граматиков със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и промяна в наименованието на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания – Русе” ЕООД.

5. Контролен лист № 231 – избор на Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД.

6. Контролен лист № 232 – Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2013 г и откриване на процедура за приватизация на имот частна общинска собственост, намиращ се на ул. Рига №10, ж.к. „Здравец-изток”.

7. Контролен лист № 233 – Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот и изградената в него едноетажна сграда със сутерен (бивша баня 5) – гр. Русе, кв. Дружба 2, бул. Гоце Делчев №4, АОС № 6691/21.06.2012г.

8. Контролен лист № 234 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен публична общинска собственост за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ.

9. Контролен лист № 235 – Отдаване под наем на част от терен общинска собственост за разполагане на обект по чл. 56 от ЗУТ.

10. Контролен лист № 236 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв.м. по чл. 57 от ЗУТ.

11. Контролен лист № 237 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

12. Контролен лист № 238 – Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Български червен кръст”.

13. Контролен лист № 239 – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клубове на политически партии.

14. Контролен лист № 240 – Отдаване под наем на имот частна общинска собственост за клуб на ПП „ВМРО Българско национално движение”.

15. Контролен лист № 241 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в местността „Люляците 1 и 2“ в землището на гр.Русе.

16. Контролен лист № 249 – Корекция на Бюджета на Община Русе за 2013 година.

17. Контролен лист № 250 – Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.

18. Контролен лист № 251 – Разработване на проектно предложение от Община Русе по програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Компонент 2 – „Грижа за деца в риск“ по финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014г.

19. Контролен лист № 252 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на 10 /десет/ броя полуподземни гаражи върху общински УПИ ІІ – за жил. стр. и гаражи в кв.706, ЖР „Мальовица” по плана на гр. Русе..

20. Контролен лист № 255 – Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода януари – юни 2013г.

21. Контролен лист № 256 – Приемане на Правилник за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „ Русе – град на свободния дух“ и Основни насоки и работна програма на Фондацията.

22. Контролен лист № 257 – Искане по реда чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения до Министерство на здравеопазването за закриване дейността на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Русе.

23. Съгласие Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – ГД „Програмиране на регионалното развитие”.

24. Съгласие Община Русе да участва в търг с явно наддаване на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе” ЕООД /в ликвидация/ за закупуване на лек автомобил Шкода Фабия

25. Разни.

Председател:
/Димитър Кънчев/