Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

Контролен лист № 309 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе и землището на с. Басарбово.

2. Контролен лист № 310 – Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка”, землище на гр. Русе по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

3. Контролен лист № 311 – Решение за определяне на допълнително заплащане на км/пробег за компенсиране разходите от извършваните превози на пътници, извън чертите на гр. Русе, определени със строителните му граници в действащия устройствен план по градските линии от Общинската транспортна схема.

4. Контролен лист № 314 – Решение за кандидатстване на Община Русе като партньор на Сдружение „Спортен клуб Акро” – Русе за финансиране на проекти по Наредба № Н-, от 08.02.2007г. на Министерството на физическото възпитание и спорта.

5. Контролен лист № 315 – Продажба на имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местността „Караманлийка”, на собственика на законно построена върху него сграда по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

6. Контролен лист № 317 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на гр. Русе, местността „Караманлийка”.

7. Контролен лист № 318 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, земеделска земя – наводнена нива в землището на с. Николово, местност „Йонкова могила”.

8. Контролен лист № 319 – Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост в землището на с. Николово.

9. Контролен лист № 320 – Откриване на процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово.

10. Контролен лист № 321 – Учредяване право на строеж за пристрояване и надстрояване върху общински недвижим имот в град Мартен.

11. Контролен лист № 322 – Откриване процедура за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, град Русе, община Русе, ул. „Пристанищна” №13.

12. Контролен лист № 323 – Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в град Русе, ул. „Ангел Кънчев” № 1, на Национален осигурителен институт, Районно управление „Социално осигуряване”.

13. Контролен лист № 324 – Прекратяване на съсобственост в имот на град Русе, ул. „Майор Узунов” № 20.

14. Контролен лист № 326
1. Отмяна на Решение № 542, прието с протокол № 24/25.04.2013г. на ОбС – Русе
2. Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен конкурс по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на ОбС – Русе за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, предмет на АОС № 7047 от 02.09.2013год., представляващ земеделски имот с номер 000285, землището на гад Мартен, община Русе, местност „Калето”.

15. Контролен лист № 329 – Приемане на Общински план за развитие на Община Русе за периода 2014 – 2020г.

16. Контролен лист № 331 – Корекция на Бюджета.

17. Контролен лист № 332 – Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 27, ал. 1 от ПМС № 1/09.01.2013г. от Бюджет 2013г., утвърден с Решение на Общински съвет № 450/18.02.2013г. – Приложение № 17.

18. Контролен лист № 333 – Изменение на Наредба № 6.

19. Контролен лист № 337 – Предоставяне на материална база, публична общинска собственост за откриване на филиал към ЦДГ „Ралица”.

20. Контролен лист № 338 – Приемане на Решение за учредяване на безвъзмездно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Под Ормана”.

21. Разни.

Председател:
/Димитър Кънчев/

ИЗТЕГЛЕТЕ ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТУК!