Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по икономическа и инвестиционна политика

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 04.12.2013г., 10.00 часа, Заседателна зала

1. Контролен лист № 362 – Съгласуване на Стратегически план за периода 2014-2016 г. и Годишен план за 2014 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит“ в Община Русе .

2. Контролен лист № 363 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе.

3. Контролен лист № 364 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в землището на гр. Русе.

4. Контролен лист № 365 – Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет.

5. Контролен лист № 369 – Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот – залесена горска територия в землището на с. Николово, местност „Липата“.

6. Контролен лист № 370 – Освобождаване от такса за битови отпадъци за 2014 г. на висшите училища на територията на Община Русе.

7. Контролен лист № 371 – Отчет за 53 МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2014 г..

8. Контролен лист № 372 – Проект за 54. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2014 г..

9. Контролен лист № 373 – Одобряване на годишен план за паша на пасища, мери – публична общинска собственост на територията на общината.

10. Контролен лист № 375 – Решение за приватизация чрез търг на общински имот – магазин в ж.б. „Твърдина“, гр. Русе, ул. „Доростол“№51 АОС № 6862/11.01.2013 г..

11. Контролен лист № 376 – Удължаване срока на ликвидация на „Център за кожно-венерически заболявания д-р Вл. Горанов – Русе‘ ЕООД в ликвидация.

12. Контролен лист № 377 – Удължаване срока на ликвидация на „Хляб и хлебни изделия“ ЕООД в ликвидация.

13. Контролен лист № 379 – Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, жк. „Изток“.

14. Контролен лист № 390 – Отдаване под наем на помещения общинска собственост за клуб на политическа партия „Съюз на свободните демократи“.

15. Контролен лист № 391 – Доклад на работната група по Решение № 749 Прието с Протокол № 29/19.09.2013 г..

16. Контролен лист № 392 – Избор на обществен посредник на територията на Община Русе.

17. Контролен лист № 395 – Корекция на бюджета на Община Русе за 2013 година.

18. Контролен лист № 396 – Приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе.

19. Контролен лист № 397 – Паркстрой.

20. Контролен лист № 398 – Приемане на обръщение към Министерски съвет на Република България.

21. Контролен лист № 403 – Определяне на началните продажни цени на дървесината, добита от поземлените имоти в горски територии, собственост на Община Русе.

22. Контролен лист № 405 – Одобряване на план-сметка за разходите по дейностите, които ще се финансират през 2014 г. от приходите от таксата за битови отпадъци.

23. Контролен лист № 406 – Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за клуб.

24. Контролен лист № 408 – Изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Комунални дейности“ /ОПКД/.

25. Контролен лист № 409 – Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе.

26. Разни.

Председател:
/Димитър Кънчев/