Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА

Заседание № 1 на 25.11.2015 (сряда) от 10:00 ч.

ДНЕВЕН РЕД

1. КЛ 6: Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2016 година;
2. КЛ 7: Предоставяне ползването на гори и горски територии от общинския горски фонд на ДЛС „Дунав“ – Русе и ДГС „Сеслав“ – Кубрат до 31.12.2020 г.;
3. КЛ 16: Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.;
4. КЛ 20: Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, гр. Русе;
5. КЛ 21: Информация за финансово- икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.;
6. КЛ 22: Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Летище – Русе“ ЕООД, в ликвидация;
7. КЛ 30: Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 г.;
8. КЛ 31: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година;
9. КЛ 36: Замяна на общински недвижим имот в гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „България“ №292А, с имоти, собственост на „Сакса“ ООД;
10. КЛ 38: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи – частна общинска собственост, представляващи силажовместилища, намиращи се в землището на с. Бъзън, Община Русе;
11. КЛ 39: Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на Кмета на община Русе и Кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
12. Други