Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. КЛ 66: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе;
2. КЛ 67: Прекратяване на съсобственост на имот в с. Просена;
3. КЛ 73: Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Дружество на художниците – Русе“;
4. КЛ 74: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ;
5. КЛ 75: Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2015 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2016 г.;
6. КЛ 76: Решение за откриване на нова процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта” на град Русе;
7. КЛ 77: Годишен отчет за четвъртата година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2011-2015 г.;
8. КЛ 81: Именуване на Художествената галерия на град Русе;
9. КЛ 83: Удостояване на г-н Георги Ачев със званието “Почетен гражданин на град Русе”;
10. КЛ 86: Съгласуване Годишен план за 2016 г. за дейността на отдел „Вътрешен одит” и Актуализирана оценка на риска към Стратегически план 2014 – 2016 г. в Община Русе;
11. КЛ 89: Промени в Учредителния акт и Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“;
12. КЛ 90: Отдаване под наем на помещения, частна общинска собственост за клубове на политически партии;
13. КЛ 91: Подаване на проектно предложение на Община Русе по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2. 004 „Услуги за ранно детско развитие“;
14. Други
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/