Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА Заседание № 6 на 16.03.2016 (сряда) от 10:00 ч.

1. КЛ 146: Избор на Управител на „Общински пазари” ЕООД;
2. КЛ 147: Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от обекти общинска собственост по чл. 56 от ЗУТ;
3. КЛ 149: Приемане на общинската Програма за закрила на детето – 2016 г.;
4. КЛ 150: Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“;
5. КЛ 152: Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в с. Бъзън;
6. КЛ 155: Промени в Програма „Асистирана репродукция”;
7. КЛ 156: Приемане на план за защита при бедствия на Община Русе и план за противодействие при тероризъм;
8. КЛ 157: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението през 2015 г. на Общинския план за развитие на Община Русе 2014-2020 г.;
9. КЛ 158: 1. Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво, в изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги – Община Русе (2010-2015 г.) и Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2010-2015 г.)
2. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе (2016-2020 г.) в изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе (2016-2020 г.);
10. КЛ 159: Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година;
11. КЛ 160: Приемане на Бюджетна прогноза 2017-2019 г. – Местни дейности на Община Русе и Приложения;
12. КЛ 161: Удостояване на г-жа Нешка Стефанова Робева със званието „Почетен гражданин на град Русе“;
13. КЛ 162: Отмяна на Решение №78/21.01.2016 г. на ОбС – Русе, прието с Протокол №4/21.01.2016 г.;
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/