Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. К.Л. 358 Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
2. К.Л. 363 Откриване на процедура за продажба на общински имоти, попадащи в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, Община Русе
3. К.Л. 366 Решение за приватизация чрез търг на поземлен имот със застроената в него едноетажна полумасивна сграда, АОС №8061/ 19.07.2016 г. в с. Тетово, Община Русе
4. К.Л. 367 Решение за приватизация чрез търг на двуетажна масивна обслужваща сграда с идентификатор 63427.2.590.2, със застроена площ от 44 кв. м., предмет на АОС №7388/05.02.2015 г., заедно с отстъпено право на строеж с обща площ от 110 кв. м., намираща се на пл. „Д-р Мустаков“, гр. Русе
5. К.Л. 369 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2016 година
6. К.Л. 370 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
7. К.Л. 372 Предложение от местна гражданска инициатива за промяна на Наредба №14 на Общински съвет – Русе
8. К.Л. 373 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
9. К.Л. 375 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба 16, на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
10. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/