Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ДНЕВЕН РЕД

на заседанието, което ще се проведе на 15.02.2017 (сряда) от 10:00 ч.

1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
3. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
4. К.Л. 423 Инвестиция за изграждане на 6 магазина за пазарна търговия на пазар Здравец – Изток
5. К.Л. 424 Подновяване договора за управление на общинското търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център-1-Русе“ ЕООД
6. К.Л. 428 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот, разположен на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
7. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2017 г.
8. К.Л. 435 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г.
9. К.Л. 440 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 10,87 кв. м. по улична регулация, срещу част от 6,59 кв. м. от ПИ №903 – частна собственост към улица О.Т. 343 до О.Т. 344 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе
10. К.Л. 441 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Борисова“№120
11. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
12. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
13. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
14. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект – Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
15. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/