Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ДНЕВЕН РЕД НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

1. К.Л. 679 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16
2. К.Л. 680 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
3. К.Л. 682 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2015-2019 г.
4. К.Л. 684 Решение за приватизация чрез търг на самостоятелен обект в сграда – търговски обект – магазин със застроена площ от 74 кв. м., състоящ се от търговска зала и склад, и маза с площ 34 кв. м., с административен адрес ул. „Николаевска“) 54, гр. Русе, съгласно АОС №7132/14.01.2014 г.
5. К.Л. 690 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Константин Иречек“№16, ет. 1 като заведение за обществено хранене с продажба на алкохол
6. К.Л. 691 Одобряване на Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Русе за периода 2017-2020 г.
7. К.Л. 694 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
8. К.Л. 701 Корекция на бюджета на Община Русе за 2017 г.
9. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/