Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по ИКОНОМИЧЕСКА и ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
ДНЕВЕН РЕД
На заседанието, което ще се проведе на 17.01.2018 (сряда) от 10:00 ч.
1. К.Л. 702 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 706 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2017 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2018 г.
3. К.Л. 707 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Мото клуб ЛФФЛ МС – Русе“
4. К.Л. 708 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над 3,00 кв. м. на територията на гр. Русе
5. К.Л. 709 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
6. К.Л. 710 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Кантона”, землище на село Басарбово, Община Русе
7. К.Л. 711 Учредяване възмездно право на пристрояване – преустройство на външни стъпала за осигуряване на достъпна среда към съществуващ самостоятелен обект в сграда в имот – частна общинска собственост, находящ се в ПИ 63427.5.510, с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци“
8. К.Л. 714 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2018 година
9. К.Л. 716 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имоти, попадащи в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на гр. Русе, местност „Под Левента“
10. К.Л. 717 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Сент Уан“ № 26, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
11. К.Л. 718 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Доростол“ №129
12. К.Л. 719 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Барбуков трап“, землище на град Русе
13. К.Л. 725 Приемане на Общински годишен план за младежта на Община Русе за 2018 година
14. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ПК по ИИП:
/засл. проф. Васил Пенчев/