Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 13.05.2010 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 13.05.2010 г. от 14.00 часа

1. Корекции в план-сметките на Общински инвестиционен фонд – к.л 764
2. Изменение на Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по икономика,инвестиции и интегрирано градско развитие к.л 765
3. Допълване на списъка на длъжностите и лицата имащи право на транспортни разходи к.л 766
4. Утвърждаване на разходите за заплати по бюджета на делегираните от държавата дейности за 2010г к.л 767
5. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема к.л 768
6. Изменение и допълнение на Наредба № 14 За реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществения транспорт на територията на Община Русе к.л 744
7. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема к.л 776
8. Приемане на Наредба № 23 за съставянето,изпълнението и отчитането на Общинския бюджет к.л 778
9. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010г к.л 779
10. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите,които ще се финансират през 2010г от приходите от таксата за битови отпадъци за осигуряване на средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в гр.Русе к.л 780
11. Провеждане на конкурс за избор на пристанищен оператор за Пристанище “Пристис” к.л 782
12. Приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г и план за действие за 2010г к.л 785
13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси,цени на услуги и права на територията на Община Русе к.л 786
14. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот-търговска сграда /супермаркет/ гр.Русе ж.к “Здравец-Изток” к.л 789
15. Решение за приватизация чрез търг на общински нежилищен имот-търговска сграда /супермаркет/ гр.Русе ж.к.”Чародейка-Г-юг”к.л 790
16. Започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия върху имот публична общинска събственост-плувен комплекс в “Парка на младежта” к.л 791
17. Предоставяне на “Хляб и хлебни изделия” ЕООД на безвъзмездно право на ползване на 6 броя магазини к.л 792
18. Допълване на годишния план по приватизация на общинска собственост за 2010 г к.л 793
19. Приемане на годишните отчети и баланси на общинските еднолични търговски дружества за 2009 г к.л 794

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)