Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 10.06.2010 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 10.06.2010 г. от 14.00 часа

1. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема к.л 768
2. Решение за обявяване на конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената Републиканска транспортна схема к.л 776
3. Заличаване на “Градски транспорт ” ЕООД Русе от Търговския регистър к.л 800
4. Корекция на план-сметката за разходите по дейностите,които ще се финансират през 2010г от приходите от таксата за битови отпадъци за осигуряване на средства за зимното поддържане на територията за обществено ползване в гр.Русе к.л 805
5. Корекция на Бюджета на Община Русе за 2010г к.л 808
6. Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Русе,неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
7. Изменение и допълнение на Наредба № 16 на ОбС Русе за определянето и администрирането на местните данъци,цени на услуги и права на територията на Община Русе- к.л 812
8. Даване на съгласие за издаване на Запис на заповед от Община Русе към Изп.агенция по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство-Главна дирекция “ Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерството на образованието,младежта и науката – к.л 813

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)