Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 11.11.2010 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 11.11.2010 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1. Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет Русе – к.л 898
2. Допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества – к.л 900
3. Решение за кандидатстване с проект за създаване и ефективно функциониране на “Европейски инфо център-Област Русе” – к.л 908
4. Промяна в план-сметката от ТБО и целево финансиране на дейности – к.л 909
5. Корекция в бюджета на Община Русе за 2010 г. – к.л 911
6. Приемане годишния финансов отчет и пояснителния доклад на ликвидатора за 2008 г на “КАРЕ” ЕООД в ликвидация – к.л 917
7. „Паркстрой” ЕООД – к.л 922
8. Конвент на кметовете – к.л 923
9. Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л 924
10. Изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе – к.л 926
11. Обсъждане на Наредба за Общинските лечебни заведения – к.л 929
12. Изменение и допълнение на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе – к.л 930

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)