Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Дневен ред на Постоянна комисия по комунални дейности за заседанието на 09.12.2010 г. от 14.00 часа

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
Постоянна комисия по комунални дейности

ДНЕВЕН РЕД
Заседание на 09.12.2010 г. от 14.00 часа, Заседателна зала

1. Решение за промяна в междуселищната Общинска транспортна схема-включване на автобусна линия Русе-Бъзън к.л 931
2. Решение за утвърждаване на градска Общинска транспортна схема и приемане на маршрутни разписания к.л 932
3. Контрольори в обинските търговски дружества к.л 941
4. Приоритети и насоки за работата на Общински съвет Русе през мандат 2007-2011 к.л 942
5. Корекция в бюджета на Община Русе за 2010 г к.л 943
6. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на спирки по линиите на градски транспорт к.л 945
7. Корекция на план-сметка за разходите по дейностите,които ще се финансират през 2010г от приходите от ТБО к.л 952
8. Решение за кандидатстване по проект “Изработване на интегриран план за градско развитие на гр.Русе” к.л 953
9. Кандидатстване с проект по Оперативна програма “Регионално развитие “ и деклариране,че предназначението на сградата няма да бъде променяно за срок от 5 г к.л 954
10. Проверка по Закон за вътрешния одит в публичния сектор в домовете за стари хора и Домашен социален патронаж к.л 957
11. Кандидатстване на Община Русе по проект за социално включване к.л 958
12. Допълнение на Наредба за изменение на Наредба № 16 за определяне администрирането на местните такси ,цени ан услуги и права на територията на Община Русе к.л 960

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Мирослав Славчев)